Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Porty, wskaźnikiem kondycji europejskich mórz i oceanów

Porty są świetnym źródłem wiedzy na temat ogólnego stanu pobliskich oceanów i mórz. Lepsze metody gromadzenia danych i wiedzy o warunkach panujących w portach, takich jak jakość wody i poziom zanieczyszczenia, mają kluczowe znaczenie dla sprostania wyzwaniom (ekonomicznym, prawnym, środowiskowym) stawianym urzędom morskim.
Porty, wskaźnikiem kondycji europejskich mórz i oceanów
Porty są silnie narażone na negatywne skutki warunków panujących w sąsiadujących z nimi oceanach oraz na zanieczyszczenia spowodowane katastrofami, np. wyciek ropy. W związku z tym, należy udoskonalić sposób gromadzenia informacji, monitorowania oraz nadzoru nad środowiskami portowymi Europy.

W ramach europejskiego projektu o nazwie "Gromadzenie informacji o środowiskach portowych" ('Port environmental information collector' - PEARL) opracowano platformę grupującą stosowne informacje geograficzne – głównie dane meteorologiczne, dane dotyczące jakości wody, dane oceanograficzne oraz dane dotyczące zanieczyszczeń. Platforma ta pozwala na łatwe dotarcie do tych danych. System zarządzania portami wykorzystuje dane napływające ze stacji teledetekcyjnych, jak również z obserwacji wykonywanych w przestrzeni kosmicznej.

Według partnerów uczestniczących w projekcie PEARL, obserwacja Ziemi (Earth observation - EO) jest zazwyczaj niedostatecznie wykorzystywana. Jednakże projekty europejskie, takie jak "Środowisko morskie i bezpieczeństwo na obszarze europejskim" ('Marine environment and security for the European area' - Mersea), wykazały przydatność innowacyjnych narzędzi oceanograficznych opartych na danych pochodzących z przestrzeni kosmicznej w zastosowaniach portowych.

Partnerzy konsorcjum musieli przede wszystkim ustalić zakres zadania. W związku z tym, w wielu portach europejskich przeprowadzono badania, i stwierdzono między innymi, że większość z nich zlokalizowana jest w pobliżu rzek i ich ujść, oraz że najbardziej powszechny towar przeładunkowy to ładunek drobnicowy. Większość portów przeładowuje rocznie nie więcej niż 250 000 TEU (odpowiednik 20 stóp), a średnie roczne obroty wynoszą 68 mln euro.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez zarządy portów, mętność (i procesy osadzania), dane meteorologiczne (w szczególności prędkość wiatru), jakość wody, prądy, wyciek oleju oraz jakość powietrza są głównymi czynnikami stanowiącymi przedmiot zainteresowania zarządzania zagrożeniami środowiskowymi w portach.

Aby uwzględnić powyższą wielorakość czynników, konsorcjum PEARL, które zakończyło swoją działalność w grudniu 2008 r., stwierdziło, że zbudowana przez konsorcjum platforma będzie musiała być wszechstronna i skalowalna, aby umożliwić wykorzystanie możliwości systemu zarówno mniejszym, jak i większym portom.

Konsorcjum PEARL zrealizowało stawiane sobie cele poprzez stworzenie przyjaznego dla użytkownika systemu zarządzania, który wspomaga generowanie raportów dziennych oraz wykonywanie operacji związanych z zarządzaniem środowiskiem. Powyższy system został przetestowanych w portach w Barcelonie (Hiszpania), Tallinnie (Estonia) oraz Southhampton (UK). Użytkownicy systemu potwierdzili, że informacje satelitarne stanowiły cenne uzupełnienie pozostałego pakietu informacji.

Według wszystkich partnerów uczestniczących w projekcie, niektóre wyzwania pozostają jednak nadal aktualne i wymagają dalszych badań. Jednym z nich jest pytanie, jak zoptymalizować wykorzystanie danych EO, oraz jak zmniejszyć potencjalnie wysokie koszty wdrożenia systemów monitorowania charakteryzujących się tak dużym stopniem złożoności.

Naukowcy sugerują, że interesującym obszarem badań jest ściślejsza współpraca oraz wymiana informacji pomiędzy krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi urzędami morskimi a władzami państwowymi, na przykład w celu usprawnienia łańcucha logistycznego i poprawy zrównoważonego zarządzania.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę