Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ulepszanie Mołdawii

Od czasu oddzielenia się od ZSRR Mołdawia boryka się z licznymi problemami, a obecnie próbuje przeprowadzić reformę swojej gospodarki. Jedna ze sponsorowanych obecnie przez UE inicjatyw pomoże wspierać ten kraj na drodze wdrażania reform.
Ulepszanie Mołdawii
Mołdawia, leżąca przy granicy Unii Europejskiej i aspirująca do zostania jej członkiem, przechodzi obecnie proces transformacji. W kraju przeprowadzane są reformy gospodarcze oraz odbudowywane jest społeczeństwo oparte na wolności obywatelskiej i demokracji. Transformacja ta okazuje się jednak trudna ze względu na wzrost ubóstwa, bezrobocia oraz trudności gospodarcze, wynikające z najbardziej drastycznego spadku produktu krajowego brutto we współczesnej historii tego kraju. Powyższa sytuacja potęgowana jest przez brak więzi pomiędzy środowiskiem akademickim a przemysłem, a także brak nowoczesnego przemysłu.

W ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "Reorientacja ukierunkowana na przyszłość: wykorzystanie przewidywania jako czynnika kierującego dywersyfikacją przemysłową" ('Future oriented reconversion: the use of foresight as a driver for industrial diversification' - Future-for-MD) wspierano proces transformacji poprzez proponowanie nowych zmian strukturalnych. Celem projektu było zwalczanie ubóstwa oraz wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego poprzez skupienie się na agroprzemyśle oraz na branży informatyczno-telekomunikacyjnej ('informaciton and communication technology' - ICT).

Uczestnicy projektu zbadali, za pośrednictwem analiz SWOT, wyzwania społeczno-gospodarcze obecne w powyższych sektorach i zaproponowali działania i rekomendacje, pomagające poprawić sytuację w tym kraju.

Przeanalizowano także metodologię transferu wiedzy i doświadczenia pomiędzy Niemcami, Mołdawią i Rumunią, popartą szkoleniem kluczowym podmiotów w zakresie działań na rzecz przewidywania. Aby umożliwić zainteresowanym stronom stworzenie własnych procedur przewidywania, zespół uczestniczący w projekcie opracował plan dotyczący upowszechniania metodologii i wyników projektu w Mołdawii.

W celu zwiększenia stopnia zaangażowania w projekty realizowane w ramach Europejskiego Obszaru Badawczego ('European Research Area' – ERA), zorganizowano także warsztaty na temat wdrażania zaleceń politycznych dla kraju, dotyczące badań i rozwoju.

W ramach projektu poczyniono znaczne postępy na drodze do osiągnięcia powyższych celów, zwłaszcza w zakresie transferu wiedzy i wdrażania filozofii przewidywania. Uczestnikom projektu udało się także określić właściwe branże oraz wyzwania gospodarcze. W ramach projektu zgromadzono zainteresowane strony i umożliwiono im wyrażenie przyszłych potrzeb.

Częścią projektu Future-for-MD było ponadto opublikowanie przewodnika w języku rumuńskim (prawie identycznym z językiem mołdawskim), dotyczącego prowadzenia działań na rzecz przewidywania. Przewodnik ten umożliwił zainteresowanym stronom zapoznanie się z technikami modernizacji oraz dostarczył im wiedzę na temat sposobów dotarcia do funduszy dostępnych w ramach ERA. W ramach projektu osiągnięto także zbliżenie pomiędzy sektorami ICT w Mołdawii i sąsiadującej z nią Rumunii, tworząc tym samym podwaliny pod niespotykany dotychczas rozwój Mołdawii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę