Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bardziej etyczna produkcja bezpiecznego mięsa dla krajów ościennych Europy

Sesje szkoleniowe oraz warsztaty na temat bezpieczeństwa i jakości żywności pozwolą zacieśnić współpracę globalnego przemysłu mięsnego z Europą.
Bardziej etyczna produkcja bezpiecznego mięsa dla krajów ościennych Europy
Europę zachodnią cechują bardzo wysokie standardy higieny dotyczące przemysłu spożywczego oraz turystycznego. Jeśli uda się współdzielić tę cenną wiedzę z innymi krajami, to możliwe będzie zacieśnienie partnerstwa i więzi handlowych pomiędzy Europą a resztą świata.

Powyższy cel wspierano w ramach projektu o nazwie „Szkolenie i wspieranie młodych naukowców z krajów kandydujących, stowarzyszonych oraz śródziemnomorskich w zakresie podejścia do jakości i bezpieczeństwa obejmującego kompleksowy łańcuch żywnościowy‟. W ramach projektu zwiększano bezpieczeństwo żywności w obrębie całego łańcucha żywnościowego, zarówno w Europie środkowej i zachodniej, jak i w krajach basenu Morza Śródziemnego. Prace projektowe skupiono wokół zwiększania jakości i bezpieczeństwa mięsa oraz wokół szkolenia początkujących zootechników ('early career animal scientists' - ECSs), w celu przygotowania ich do udziału w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Obszaru Badawczego ('European Research Area' - ERA). W programach szkoleniowych oraz warsztatach zorganizowanych w ramach projektu uczestniczyło w sumie 40 młodych naukowców z 22 krajów.

Podczas seminarium przeprowadzonego we Włoszech uczestników projektu zapoznano z technologią nauczania na odległość ('eLearning'), natomiast kolejne seminarium, które odbyło się w Hiszpanii dotyczyło unijnym programów badawczych oraz sposobów upowszechniania informacji. Prezentacje skupiono wokół roli platform technologicznych związanych z żywnością, hodowlą zwierząt, zootechniką oraz dobrostanem zwierząt. Celem prezentacji było także podkreślenie roli Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK), zlokalizowanych poza Europą, w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa żywności.

W ramach projektu Young-Train opracowano moduły szkoleniowe nauczania na odległość w zakresie bezpieczeństwa żywności w branży mięsnej, które upowszechniono wśród zainteresowanych podmiotów. Zarówno powyższe narzędzia, jak i prezentacje audiowizualne spotkały się z pozytywną reakcją zainteresowanych stron, takich jak partnerzy projektu oraz studenci. Zachęcano także do prowadzenia wspólnych projektów w zakresie badań i rozwoju, podkreślając kluczowe zagadnienia związane z potrzebami etycznymi i ekologicznymi oraz potrzebami konsumentów, a także czynniki wpływające na łańcuch produkcji w branży mięsnej.

Wyniki projektu upowszechniono podczas czterech lokalnych wydarzeń, które zorganizowano w regionach objętych projektem, a także poprzez stronę internetową projektu.

Kraje uczestniczące w projekcie z pewnością wyniosą korzyści z wiedzy pozyskanej w wyniku prac projektowych oraz z opracowanych w ramach projektu modułów nauczania na odległość, dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz etycznego przetwórstwa mięsnego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę