Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PURATREAT — Wynik w skrócie

Project ID: 15449
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Niemcy

Przetwarzanie ścieków w wodę zdatną do wykorzystania

Dzięki nowej technologii możliwe będzie przetwarzanie ścieków w pozbawioną zanieczyszczeń i patogenów wodę, którą będzie można wykorzystać między innymi w celach rolniczych.
Przetwarzanie ścieków w wodę zdatną do wykorzystania
Ze względu na poważne niedobory wody w krajach basenu Morza Śródziemnego, niektóre społeczności zmuszone są wykorzystywać nie do końca oczyszczone ścieki. Powyższe działania doprowadziły do wzrostu zanieczyszczenia oraz liczby zachorowań, generując potrzebę opracowania nowego podejścia do oczyszczania ścieków. Powyższa sytuacja jest tym bardziej poważna, że innowacyjne technologie wykorzystujące bioreaktory membranowe ('membrane bioreactor technology' - MBR), są co prawda skuteczne, jednak są także bardzo kosztowne.

W ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie „Nowe, energooszczędne podejście do wykorzystywania bioreaktorów membranowych dla celów zdecentralizowanego oczyszczania ścieków‟ ('New energy efficient approach to the operation of membrane bioreactors for decentralised wastewater treatment' - Puratreat) zbadano nowe podejścia do wykorzystywania bioreaktorów membranowych. Uczestnicy projektu porównali technologie membrany wklęsłej, w celu ograniczenia zużycia energii oraz obniżenia kosztów utrzymania.

Ściśle rzecz biorąc, w ramach projektu zbadano złożone spadki ciśnienia oraz wysoce wydajne oczyszczenia powietrzem różnych systemów MBR, w celu ograniczenia kosztów. Następnie zaproponowano nowe metody zdecentralizowanego oczyszczania ścieków, umożliwiające ponowne ich wykorzystywanie, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych i kosztów utrzymania. Kolejnym etapem prac projektowych było zbadanie czynników umożliwiających wykorzystanie powyższej technologii na terenach podmiejskich w południowej części basenu Morza Śródziemnego oraz na Bliskim Wschodzie.

W celu zbadania i porównania różnych modułów membranowych w urozmaiconych warunkach pracy stworzono pilotażowe bioreaktory membranowe. Powyższe działania umożliwiły zespołowi projektowemu podjęcie prac nad określeniem najbardziej adekwatnych technologii oczyszczania ścieków, charakteryzujących się możliwie najmniejszym zużyciem energii i wymagających minimum prac konserwacyjnych.

W celu upowszechnienia wyników projektu Puratreat oraz zbudowania sieci kontaktów stworzono stronę internetową, na której umieszczono informacje na temat projektu i jego celów. Na stronie utworzono także prywatną przestrzeń, służącą do wymiany informacji pomiędzy uczestnikami projektu.

Wyniki projektu oraz wiedza zdobyta przez jego uczestników z pewnością pomogą podmiotom przemysłowym opracować tańsze systemy, które można będzie w łatwy sposób instalować w odległych, mniej rozwiniętych lokalizacjach w basenie Morza Śródziemnego. Skutkiem powyższych działań będzie umożliwienie populacjom przeprowadzenia modernizacji rolnictwa, stymulowania gospodarki oraz zwiększenia dobrobytu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę