Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AUTOSIM — Wynik w skrócie

Project ID: 12497
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Symulowanie wyzwań w zakresie ewolucji pojazdów

Symulacja trudnych wyzwań w projektowaniu pojazdów, począwszy od stosowanych materiałów, po mechanikę pęknięć, może pozwolić ograniczyć koszty projektowania i produkowania samochodów.
Symulowanie wyzwań w zakresie ewolucji pojazdów
Wraz z postępami technologii cyfrowej przemysł samochody może czerpać korzyści z usprawniania procesu badań, rozwoju i produkcji poprzez symulacje inżynieryjne i modelowanie cyfrowe. W świetle powyższego uczestnicy finansowanego przez UE projektu o nazwie "Określanie najlepszych praktyk i identyfikacja przełomowych technologii w symulacjach dotyczących techniki samochodowej" ('Development of best practices and identification of breakthrough technologies in automotive engineering simulation' - Autosim) pragnęli dostarczyć pożądane rozwiązania.W projekcie uczestniczyły 32 podmioty, w tym przedstawiciele firm samochodowych, programiści, konsultanci, dostawcy i inni. Bazując na interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczeniu określano najlepsze praktyki i badano najnowsze technologie w zakresie techniki wspomaganej komputerowo ('computer-aided engineering' - CAE).Prace projektu Autosim skupiono na wzbogacaniu procesu projektowania o symulacje, projektowanie wspomagane komputerowo ('computer-aided design' - CAD) oraz o zarządzanie danymi symulacyjnymi. Położono ponadto nacisk na określenie cech materiałów poprzez, na przykład, modelowanie kompozytów, pianek, mechaniki pęknięć oraz trwałości. Trzecim, kluczowym elementem projektu było zwiększanie zaufania do korzystania z wyników symulacji, obejmujące weryfikację danych symulacyjnych i porównywanie ich z wynikami rzeczywistych testów.Powyższe trzy elementy projektu uznano za silnie powiązane, gdyż każdy z nich bazuje na pozostałych, w wyniku czego zrodziła się potrzeba zastosowania nowej technologii symulacyjnej. Kluczowymi ogniwami powyższego wyzwania okazały się być kapitał ludzki oraz pozyskanie odpowiednich narzędzi informatycznych od dostawców.Dzięki ulepszonym technikom symulacji możliwe będzie ograniczenie kosztów produkcji samochodów oraz szybkie przechodzenie od deski projektowej, do linii produkcyjnych. Ostatecznym wynikiem projektu mogą być tańsze i bardziej wydajne samochody.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę