Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SOLID-DER — Wynik w skrócie

Project ID: 19938
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niderlandy

Rozdzielanie zasobów energetycznych, w celu wytwarzania elektryczności

Europa zmierza w kierunku wykorzystywania odnawialnych systemów energetycznych, bazujących między innymi na energii wiatru. Celem powyższych działań jest zasilanie krajowych sieci elektrycznych zieloną energią.
Rozdzielanie zasobów energetycznych, w celu wytwarzania elektryczności
Systemy rozproszonych zasobów energetycznych ('distributed energy resource' - DER) obejmują technologie wytwarzania elektryczności na niewielką skalę, np. panele słoneczne lub wiatraki, które stanowią alternatywne źródło energii lub wzbogacają tradycyjne metody zasilania. Kierując się potrzebą wykorzystania zrównoważonych źródeł energii, uczestnicy finansowanego przez UE projektu o nazwie "Skoordynowana akcja na rzecz wspierania i ujednolicania wszystkich technologicznych prac badawczo-rozwojowych, w celu wielkoskalowego wdrożenia rozproszonych źródeł energii elektrycznej" ('A coordinated action towards the promotion and consolidation of all RTD activities for large-scale integration of DER in the electricity market' - SOLID-DER) zbadano możliwości w zakresie włączenia rozproszonych zasobów energetycznych do europejskich sieci elektrycznych.

Uczestnicy projektu stawili czoła wyzwaniom w postaci barier technicznych i społeczno-ekonomicznych, hamujących rozwój rozproszonych zasobów energetycznych, a także zwiększali poziom świadomości na temat potencjalnych rozwiązań i płynących z nich korzyści. Określono ponadto aktualną sytuację w zakresie dostarczania elektryczności przez DER, a także zbadano mechanizmy i strategie mogące wspierać wykorzystywanie DER w przyszłości. W ramach projektu Solid-Der podkreślono również najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, takie jak energia wiatru, a także opracowano zalecenia polityczne i określono priorytety badawcze. Powyższe wysiłki pozwolą wspierać realizację ambitnych celów UE w zakresie wykorzystania systemów energii odnawialnej ('renewable energy systems' - RES) przed rokiem 2020.

Uczestnicy projektu zbadali ponadto wymagania techniczne, inżynierskie oraz systemowe (w tym standaryzację, technologie, edukację oraz wdrożenia komercyjne), pozwalające wykorzystać DER. Następnie dokonali analizy stosownych zmian prawnych, obejmujących przyłączanie, opłaty za korzystanie z systemu oraz koszty ciążące na producentach DER.

W ramach projektu zaproponowano szereg metod wspierania komercyjnego wdrażania systemów RES. Uczestnicy projektu doradzali ponadto decydentom w zakresie ujednolicania strategii wspierania powyższych rozwiązań na obszarze Unii Europejskiej, a także w zakresie nakierowywania inwestycji na energię odnawialną. W ramach projektu Solid-DER zalecono również ulepszenia dotyczące obliczania mocy oraz przydzielania międzysystemowej mocy przyłączeniowej, w celu wspierania rozmieszczania obiektów produkujących energię odnawialną w różnych regionach. Silnie zalecano także jednoetapowe podejście do pozyskiwania licencji oraz spełniania wymagań administracyjnych.

Wyniki niniejszego projektu mogą pomóc poczynić krok naprzód w zakresie zrównoważonej energii, czyniąc z Europy lidera w tej dziedzinie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę