Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MICROSAT WORKSHOP — Wynik w skrócie

Project ID: 13019
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH

Przygotowywanie gruntu pod bioinformatyczne badania naukowe

Zmienne liczebnie powtórzenie tandemowe to miejsce w genomie, które jest zorganizowane jako powtórzenie tandemowe z krótką sekwencją nukleotydów. Ze względu na ich zmienność między poszczególnymi osobami można je wykorzystywać do identyfikacji osobistej; przydają się w takich dziedzinach, jak badania genetyczne, kryminalistyka i profilowanie genetyczne.
Przygotowywanie gruntu pod bioinformatyczne badania naukowe
Ostatnimi laty naukowcy zajmujący się genetyką i genomiką w badaniach przedkładali polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP) nad powtórzenia tandemowe. Niemniej jednak powtórzenia tandemowe, uznawane za jedną z głównych przyczyn ludzkich chorób, dają możliwość sprawdzenia ich funkcjonalnego oddziaływania na ekspresję i rekombinację genów. Eksperci w tej dziedzinie uważają, że koniecznie należy do tych badań powrócić, ponieważ zależy od nich postęp w obszarach pokrewnych.

Celem projektu "Mikrosatelity i powtórzenia VNTR: warsztaty poświęcone bioinformatyce, genomice i funkcjonalności" (Microsat Workshop) miały na celu pobudzenie współpracy w zakresie genomiki funkcjonalnej poprzez zgromadzenie naukowców europejskich i pozaeuropejskich. Naukowcy uczestniczący w finansowanej przez UE akcji SSA (Specific Support Action) skupili się na mikrosatelitach i zmiennej liczbie powtórzeń tandemowych (VNTR) jako markerach w genetyce i genomice.

W ramach SSA zorganizowano dwutygodniowe warsztaty w Londynie i na Węgrzech. Uczestnicy projektu przeprowadzili seminaria i sesje szkoleń praktycznych obejmujące analizę bioinformatyczną, genetyczną analizę asocjacyjną, korzystanie z przeglądarki genomów, genomikę funkcjonalną oraz rolę powtórzeń tandemowych w chorobach człowieka. Projekt miał również na celu znalezienie sposobów, dzięki którym małe i średnie przedsiębiorstwa (SME) mogłyby łatwiej wykorzystywać osiągnięcia badań naukowych.

Wśród uczestników znaleźli się eksperci, naukowcy i przedsiębiorstwa SME z różnych stron, w tym z Europy, z nowych krajów członkowskich i z krajów rozwijających się. Głównym zadaniem była promocja współpracy z nowymi krajami członkowskimi, poprzez zorganizowanie warsztatów na Węgrzech, z myślą o uczestnictwie w przyszłych inicjatywach na rzecz zintegrowanych projektów. Kolejnym zadaniem było zachęcenie przedsiębiorstw SME do udziału w badaniach naukowych oraz ułatwienie im takiego uczestnictwa.

Warsztaty Microsat wchodziły w zakres priorytetowego obszaru tematycznego "Nauki przyrodnicze, genomika i biotechnologia" (Lifescihealth) w ramach programu "Ukierunkowywanie i integrowanie badań wspólnotowych" na lata 2002–2006. Celem warsztatów była promocja i rozwinięcie międzynarodowej współpracy w badaniach naukowych nad mikrosatelitami poprzez ułatwienie naukowcom pracy w sieci, z perspektywą powołania konsorcjum badawczego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę