Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EU-US WORKSHOP — Wynik w skrócie

Project ID: 13079
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niderlandy

Udoskonalanie współpracy w badaniach nad uszkodzeniami DNA

Ostatnie badania nad uszkodzeniami DNA ujawniły silne oddziaływania między poszczególnymi etapami na głównych szlakach obronnych. To nowe osiągnięcie oferuje więcej informacji w porównaniu z badaniami reakcji na uszkodzenia DNA opartymi na przedziałach komórkowych.
Udoskonalanie współpracy w badaniach nad uszkodzeniami DNA
Dla lepszego wyjaśnienia związanych z tym procesów komórka powinna być traktowana jak duża sieć interakcji białko-białko oraz białko-DNA, systematycznie zachodzących w odpowiedzi na uszkodzenie DNA. W związku z tym naukowcy badający różne szlaki reagowania na uszkodzenie DNA, zajmują się obecnie metodami, w których globalne pomiary ekspresji genów oraz proteom są łączone z badaniami przesiewowymi całego genomu mutantów o odmiennej wrażliwości.

Dzięki temu staje się możliwe uzyskanie kompleksowego obrazu reakcji komórek na czynniki uszkadzające oraz sposobów ochrony komórek przed takimi czynnikami. Ponadto integracja pomiarów w skali całego genomu umożliwia opracowanie specjalnych modeli sieci reakcji, które można dalej dopracowywać i testować w celu lepszego wyjaśnienia mechanizmów.

Ze środków projektu "Warsztaty o tematyce "Biologia systemowa reakcji na stres indukowanych uszkodzeniem DNA" (EU-US Workshop) dofinansowano warsztaty mające na celu rozwinięcie współpracy między badaczami z UE i Stanów Zjednoczonych. Ten częściowo finansowany przez UE projekt skupiał się na analizie biologii systemowej głównych szlaków uczestniczących w reakcji na uszkodzenie DNA. Zespół projektu pracował nad lepszym zharmonizowaniem protokołów, integracją baz danych oraz poprawą komunikacji między naukowcami z UE i Stanów Zjednoczonych.

W sumie podczas warsztatów wygłoszono 31 wykładów i zaprezentowano 27 plakatów, przy czym część z tych plakatów wybrano do dalszej dyskusji na specjalnej sesji. Podczas ostatniego wykładu przedstawiono podsumowanie i scalono wszystkie informacje z warsztatów. Komitet organizacyjny konferencji spotkał się po warsztatach, aby zaplanować przyszłe działania.

Przepływ wiedzy know-how do uczestników z UE, spośród których 30% to kobiety, został uznany za bardzo przydatny zarówno z edukacyjnego, jak i z badawczego punktu widzenia. Ponadto dwa artykuły, w których streszczono naukowe osiągnięcia warsztatów, zostały przyjęte do publikacji w czołowych międzynarodowych czasopismach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę