Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NETBIOCOF — Wynik w skrócie

Project ID: 20007
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Potencjał energetyczny ko-spalania biomasy

Mieszanka biopaliwa oraz paliwa klasycznego stanowi niedrogi sposób wytwarzania bardziej proekologicznej energii. Dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, powyższe podejście jest obiecującą metodą rozwoju zrównoważonych źródeł energii.
Potencjał energetyczny ko-spalania biomasy
Celem finansowanej przez UE inicjatywy o nazwie "Zintegrowana, europejska sieć na rzecz ko-spalania biomasy" ('Integrated European network for biomass co-firing' - Netbiocof) było wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami badawczymi, zajmującymi się ko-spalaniem biomasy. Uczestnicy projektu badali sposoby zachęcania do wdrażania technik ko-spalania biomasy w nowych oraz istniejących elektrowniach, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich UE.

Proces ko-spalania obejmuje łączenie paliwa mniej zanieczyszczającego lub niewpływającego na emisję CO2, np. biomasy, z klasycznym paliwem, np. węglem, w celu wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach. Łączenie biomasy i węgla w procesie ko-spalania przynosi szereg korzyści w zakresie wydajności. Ponadto proces ten jest zgodny z Protokołem z Kioto, który przewiduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 8% przed rokiem 2012.

W ramach projektu stworzono platformę współpracy, kierowaną przez ekspertów, pozwalającą dokonywać oceny prowadzonych obecnie badań oraz określać najlepsze praktyki, w tym bariery stojące na drodze do wykorzystania danych technologii. Zaproponowano ponadto strategie dotyczące wdrażania rozwiązań oraz dotyczące przyszłych badań naukowych.

W ramach projektu Netbiocof udało się skutecznie skoordynować prace badawcze prowadzone w Europie oraz zminimalizować powielanie wysiłków badawczych. Uczestnicy projektu wspierali tworzenie sieci kontaktów pomiędzy zainteresowanymi stronami, takimi jak centra badawcze i przedsiębiorstwa, a także opracowali szkic zaleceń dotyczących wdrażania technik ko-spalania biomasy w Europie. W powyższym procesie uwzględniono ponadto wymagania społeczno-ekonomiczne, technologiczne, klimatyczne, prawne i polityczne.

Kolejnym znaczącym osiągnięciem było zachęcanie do przyszłych prac badawczo-rozwojowych na poziomie ogólnoeuropejskim poprzez wspieranie tworzenia klastrów badawczych, dotyczących powyższej tematyki. Działania te prowadzono równolegle z upowszechnianiem wiedzy na temat prowadzonych prac oraz z promowaniem ko-spalania jako "zielonej" alternatywy.

Ze względu na wymagania Protokołu z Kioto "zielone" rozwiązania, takie jak ko-spalanie, z pewnością staną się częścią europejskiej codzienności, a powyższy projekt pomógł przybliżyć to zagadnienie decydentom.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę