Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ETRA.CC — Wynik w skrócie

Project ID: 15791
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Słowacja

Rozpowszechnianie wiedzy na temat transportu w obrębie UE

Przemysł transportowy stał się zaawansowaną technologicznie gałęzią gospodarki, a jego wydajność weryfikowana jest w warunkach globalnej konkurencji. Niezbędne jest podjęcie wysiłków, które zagwarantują, że wyniki badań naukowych będą zawsze dostępne dla zainteresowanych stron i dla decydentów.
Rozpowszechnianie wiedzy na temat transportu w obrębie UE
W ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "Wspieranie badań nad transportem ze szczególnym uwzględnieniem państw wstępujących oraz krajów kandydujących" ('Empowering transport research with the special focus on the new accession states and the candidate countries' - ETRA.CC) skupiono się na zagadnieniach związanych ze scalaniem wyników prac badawczo-rozwojowych w sektorze transportowym w Europie Wschodniej. Opracowano mechanizmy wspierające przemiany zachodzące w nowych, wschodnioeuropejskich państwach członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem przekształcania państwowych systemów transportowych w systemy rynkowe. Projekt bazował na wcześniejszej inicjatywie oraz uprzednio utworzonej sieci średnich i dużych obiektów do prowadzenia badań nad transportem (Intransnet).

W ramach projektu ETRA.CC stworzono wielojęzyczną platformę internetową, służącą do prowadzenia badań nad transportem, która ułatwia współpracę i tworzenie sieci kontaktów pomiędzy naukowcami. Powyższa platforma obejmuje także podmioty akademickie, przemysłowe oraz operatorów infrastruktury. W ramach platformy oferowane są liczne usługi wspierające współpracę. Obejmują one centrum pobierania, kalendarz wydarzeń, nowości, bazę danych na temat naukowców, możliwości finansowania, a także katalog wiedzy i informacji na temat badań naukowych oraz nowinek technicznych.

W ramach projektu ETRA.CC nie opracowano co prawda polityk w zakresie przeprowadzania modernizacji w nowych państwach członkowskich, jednak wspierano tworzenie wydajnych środowisk rynkowych, zastępujących środowiska państwowe. Jednym z elementów wdrożonego rozwiązania było przeniesienie części działań w zakresie badań i rozwoju do powyższych krajów.

Wzmocniono ponadto współpracę pomiędzy przemysłem, instytucjami badawczymi i środowiskiem akademickim, w celu wspierania opracowywania innowacyjnych rozwiązań oraz nowatorskiego myślenia na temat przyszłych technologii, przydatnych w branży transportowej. Powyższe wysiłki sprawiły, że znacznie zwiększyła się szansa na zmodernizowanie transportu publicznego w nowych państwach członkowskich.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę