Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ROADS2HYCOM — Wynik w skrócie

Project ID: 19733
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Wspieranie inicjatyw wodorowych na rzecz zrównoważonej energii

Postęp w zakresie technologii ogniw paliwowych oraz technologii wodorowych wymaga odpowiednich bodźców wspierających, a także środków sprzyjających rozwojowi powiązanych technologii; Stowarzyszenie obejmujące 29 organizacji stawiło czoła zarówno powyższym wyzwaniom, jak i innym kluczowym zagadnieniom.
Wspieranie inicjatyw wodorowych na rzecz zrównoważonej energii
Celem finansowanego przez UE projektu o nazwie "Koordynacja badań naukowych, ocena, wdrażanie oraz wspieranie HyCOM" ('Research coordination, assessment, deployment and support to HyCOM' - Roads2Hycom) było koordynowanie, ocena oraz monitorowanie badań nad wykorzystaniem wodoru jako stacjonarnego źródła energii oraz jako źródła zasilania pojazdów. W ramach projektu zbadano techniczne i społeczno-gospodarcze wyzwania związane ze stosowaniem ogniw paliwowych oraz wodoru w gospodarce opartej na zrównoważonych źródłach energii; Uczestnicy projektu dokonali syntezy ekspertyz dotyczących aktualnego stanu technologii, podaży energii oraz zagadnień społeczno-gospodarczych.

Dostarczono wsparcie, informacje oraz opinie Komisji Europejskiej, jak i Europejskiej Platformie Technologicznej ds. Wodoru i Ogniw Paliwowych ('European Hydrogen and Fuel Cells Technology Platform' - HFP), Wspólnej Inicjatywie Światowej na rzecz Nowych Energii ('New Energy World Joint Technology Initiative' - NEW JTI), a także Partnerstwu Regionów i Gmin na rzecz Wodoru ('Regions and Municipalities Partnership' - Hyramp).

Uczestnicy projektu zbadali szereg kluczowych zagadnień związanych z podażą wodoru. Zagadnienia te objęły aktualne zdolności produkcyjne, infrastrukturę dystrybucyjną oraz potencjał w zakresie przyszłej produkcji wodoru w oparciu o zasoby odnawialne i niskowęglowe.

Podjęto działania mające na celu zaangażowanie kluczowych podmiotów, a zwłaszcza wczesnych użytkowników, obejmujące stworzenie bazy danych istniejących oraz potencjalnych, przykładowych zastosowań technologicznych. Przeanalizowano stosowne europejskie środki polityczne oraz wyciągnięto wnioski dotyczące najważniejszych, przyszłych zagadnień, związanych z ogólnymi politykami oraz rozwojem regionalnym. Opracowano trzy podręczniki skierowane do przedstawicieli społeczności oraz gmin, obejmujące podstawowe wytyczne w zakresie kluczowych zagadnień oraz przegląd technologii.

Z przeprowadzonych badań wynika między innymi, że wraz z wkraczaniem technologii w fazę komercjalizacji niezbędne jest stworzenie fundamentu w postaci umiejętności inżynierskich, produkcyjnych oraz serwisowych. Ponadto należy wspierać rozwój i powielanie kluczowych, wczesnych rynków za pośrednictwem stosownych polityk europejskich. Powyższe polityki powinny objąć ujednolicenie standardów, bodźce wspierające rozwój wczesnych rynków oraz środki pozwalające w sposób ciągły jednoczyć wysiłki i doświadczenia pierwszych użytkowników. W związku z tym, że powyższe rozwiązania prawdopodobnie nie będą przynosić zysków we wczesnych etapach produkcji, polityki rządowe powinny wspierać zachęty fiskalne i rozwój infrastruktury oraz być z nimi spójne, w celu zainteresowania pierwszych użytkowników.

W oparciu o prace projektu Roads2Hycom, jego uczestnicy przedstawili siedem czynników zapewniających sukces, w celu kierowania powiązanymi inicjatywami europejskimi. Czynniki te obejmują intensywne badania naukowe nad kluczowymi zagadnieniami, rozwój bazy umiejętności, a także finansowanie polityk ds. energii i uczestnictwo w nich. Ostatni z powyższych elementów obejmuje klarowne priorytety, dostępność energii niskowęglowej oraz integrację z bardziej inteligentną siecią elektryczną.

Wyniki projektu stanowią znaczący wkład na rzecz wspierania planowania przyszłych inicjatyw ds. wodoru w kontekście obecnych i nadchodzących Programów Ramowych UE, z myślą o stymulowaniu rozwoju powiązanych rynków technologicznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę