Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Łączenie sił na rzecz lepszej reformy rolnej

W ramach inicjatywy finansowanej ze środków UE wdrożono plan upowszechniania, mający na celu zaangażowanie zainteresowanych stron w skuteczniejsze przystosowywanie się do wspólnej polityki rolnej. Konferencje i rozpowszechnianie informacji przyczyniły się do zwiększania świadomości, poprawy komunikacji oraz aspektów politycznych w tej kwestii.
Łączenie sił na rzecz lepszej reformy rolnej
W ramach projektu "Reforma WPR i budowanie gospodarki rolnej opartej na wiedzy w obszarach wiejskich w stowarzyszonych krajach kandydujących" (CAP-ACC) próbowano rozwinąć możliwości łagodnego przystosowania się do wspólnej polityki rolnej (WPR) w Europie. Skupienie uwagi na upowszechnianiu wiedzy i podjęcie niezbędnych działań na rzecz wdrażania polityki ułatwiającej zrównoważony rozwój gospodarek wiejskich miało znaczenie zarówno dla państw członkowskich, jak i stowarzyszonych krajów kandydujących.

Działania w ramach projektu miały na celu upowszechnienie wiedzy na temat różnych elementów reformy WPR, poprzez określenie wspólnych celów zainteresowanych stron w odniesieniu do przystosowywania i ulepszania systemów przekazywania informacji na rzecz ewentualnej przyszłej współpracy. Inne cele projektu CAP-ACC skupiały się na pobudzeniu zaangażowania i zobowiązania zainteresowanych stron i beneficjentów. Udało się to osiągnąć poprzez ustanowienie platformy do dyskusji oraz udostępniania wiedzy i doświadczeń.

Kluczem do sukcesu projektu była różnorodność działań w zakresie upowszechniania: publikacja materiałów, udział w seminariach, wydarzenia i inne wizyty, a także materiały prasowe. Te ostatnie pomogły rozpowszechnić informacje o działaniach w ramach projektu pośród opinii publicznej. Powstała także specjalna strona internetowa, którą postanowiono prowadzić nadal także po zakończeniu realizacji projektu.

Członkowie projektu sporządzili dokument strategiczny odwzorowujący obecny stan stowarzyszonych krajów kandydujących oraz istotne działania, jakie decydenci powinni rozważyć w celu łagodnego przystosowania się do WPR. Dokument ten i inne materiały referencyjne zostały rozpowszechnione elektronicznie, a także w formie wydruków. Odpowiednie materiały udostępniono także podczas konferencji zorganizowanej w ramach projektu CAP-ACC. Wydarzenie to miało uwydatnić potrzebę zaangażowania zainteresowanych stron i społeczności naukowej na rzecz zapewnienia bazy wiedzy istotnej dla koncepcji WPR. Uznano to za ważny krok w kierunku rozwoju działających w sposób zrównoważony obszarów wiejskich.

Z powodu krótkiego czasu realizacji projektu i różnych harmonogramów wydarzeń lokalnych, krajowych i międzynarodowych, a także dostępności zainteresowanych stron, większość działań w zakresie upowszechniania wiedzy i zwiększania świadomości odbyło się po oficjalnym zakończeniu projektu. Zróżnicowana grupa stron zaangażowanych w projekt CAP-ACC przyczyniła się do uzyskania wysokiej jakości wyników i umożliwiła rozpowszechnianie wiedzy na szeroką skalę.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę