Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CAFE — Wynik w skrócie

Project ID: 22644
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Przyszłość połowów ryb

Przeprowadzono dogłębną analizę flot rybackich, stosowanych praktyk oraz osób związanych z tym sektorem. Wyniki projektu pomogą decydentom w opracowaniu nowych strategii skuteczniejszego zarządzania rybołówstwem.
Przyszłość połowów ryb
Relacje pomiędzy flotami rybackimi, zużyciem energii oraz śmiertelnością połowową są skomplikowane i można dzięki nim dowiedzieć się wiele o rentowności i ekonomice sektora rybołówstwa. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Zdolność produkcyjna, śmiertelność połowowa oraz nakłady połowowe" (CAFE) zbadano relacje pomiędzy zdolnością produkcyjną floty, nakładami połowowymi a śmiertelnością połowową w celu usprawnienia zarządzania rybołówstwem. W zdolności produkcyjnej floty uwzględniane są takie czynniki, jak moc silnika, zużycie energii w kilowatach, wielkość jednostki oraz działania rybaków. Pomaga to w wyciąganiu istotnych wniosków dla sektora oraz w opracowywaniu lepszej strategii zarządzania rybołówstwem.

W projekcie CAFE przeprowadzono analizy przypadków w różnych warunkach klimatycznych, z uwzględnieniem różnych gatunków ryb. Zbadano nowe podejścia analityczne i skorzystano z opinii ekspertów, stosując różne modele i wskaźniki. Zespół projektu przeprowadził następnie wiele symulacji w celu zbadania reakcji łowisk na ograniczenia zdolności produkcyjnej, nakładów oraz innych parametrów. Przyjrzano się dawnym podejściom do zarządzania zdolnością produkcyjną i nakładami oraz skoncentrowano się na przyczynach inwestowania we floty.

Po wszechstronnej analizie danych dotyczących tego zagadnienia zespół projektu zaprezentował istotne wnioski dotyczące zdolności produkcyjnej oraz nakładów połowowych. Nakreślono skuteczniejsze metody modelowania zdolności produkcyjnej i odkryto, że ustalenie całkowitych dopuszczalnych połowów dla poszczególnych gatunków w łowiskach wielogatunkowych nie było właściwym podejściem. W ramach projektu CAFE sporządzono również bazę danych na podstawie badanych łowisk, w tym zintegrowaną, międzynarodową bazę danych dotyczących połowów i nakładów połowowych.

Oprócz innych cennych spostrzeżeń, w projekcie odkryto fakt, że wskaźniki ekonomiczne były często lepszymi indykatorami śmiertelności połowowej niż charakterystyka fizyczna statku. Ku powszechnemu zaskoczeniu okazało się, że zysk nie był głównym motorem inwestycji, oraz że nie istnieje pojedynczy czynnik napędzający inwestycje.

Na koniec z wyników badań wysnuto wniosek, że zarządzanie rybołówstwem poprzez kontrolowanie śmiertelności połowowej spowodowałoby utrzymywanie większej, ale mniej produktywnej floty do 2015 r. Zarówno te, jak i inne wyniki, w tym dynamika zachowań rybaków, umożliwią rozwój tego sektora oraz zarządzanie nim w zrównoważony sposób.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę