Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WSSTP — Wynik w skrócie

Project ID: 18379
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niderlandy

Łączenie sił na rzecz znalezienia rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej

Zapewnienie bezpiecznego i zrównoważonego zaopatrzenia w wodę w społecznościach europejskich i poza nimi to kwestia wielkiej wagi. W ramach finansowanego ze środków UE projektu poczyniono postępy w tym kierunku na rzecz przyjęcia wspólnej wizji i podejścia do lepszych, zintegrowanych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej.
Łączenie sił na rzecz znalezienia rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej
Celem projektu "Platforma zaopatrzenia w wodę i technologii systemów sanitarnych" (WSSTP) było umocnienie konkurencyjności i potencjału innowacji technologicznych europejskiego przemysłu wodnego, specjalistów w tej dziedzinie oraz instytucji badawczych. Realizacji tego celu podjęto się poprzez opracowanie trzech publikacji strategicznych, których celem było sprostanie globalnym wyzwaniom i regionalnemu popytowi na pewne, bezpieczne i zrównoważone zaopatrzenie w wodę.

Grupa robocza państw członkowskich (tzw. Mirror Group, MSMG) ma do odegrania ważną rolę we wspieraniu działań projektu. MSMG, składająca się z ciał nadzorujących i decydentów z państw członkowskich, a także krajów stowarzyszonych w ramach programu ramowego w zakresie badań i rozwoju (BiR) zainteresowanych działaniem platformy, przyczyniła się do poprawy kanałów komunikacji i wymiany danych, a także udostępniła informacje na temat polityk i programów państw członkowskich mających znaczenie dla celów platformy i przewidywanych produktów.

Dokument koncepcji, pt. "Water safe, strong and sustainable" (Bezpieczne, pewne i zrównoważone zaopatrzenia w wodę), oferuje wgląd w to, co można by osiągnąć do roku 2030, gdyby zasoby BiR udostępniono i ukierunkowano tak, by odpowiadały wyzwaniom, przed jakimi stoi europejski sektor wodny.

Strategiczny program badań "Water research — a necessary investment in our common future" (Badania w zakresie wody – niezbędna inwestycja we wspólną przyszłość) rozwija kwestię potrzebnych badań, które umożliwiłyby realizację tej wizji. Dokument oparto na demokratycznym podejściu do rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej, zintegrowanym z poszczególnymi sektorami i dyscyplinami, a także udziałem obywateli.

Plan realizacji oferuje koncepcje pilotażowych projektów demonstracyjnych oraz przypadków realizacji, a także te dotyczące projektowania i usprawniania procesu przyznawania dotacji i rozdzielania długów. Plan realizacji, oparty na podejściu systemowym, przewiduje współpracę różnych zainteresowanych stron w celu opracowania rozwiązań na rzecz globalnego rynku wodnego. Dokument przedstawia również strategię przeprowadzenia strategicznego programu badań w obrębie sześciu tematów pilotażowych.

Wspólne skupienie się na stworzeniu dokumentacji pozwoliło na skuteczne zgromadzenie rozmaitych grup zainteresowanych stron i uzgodnienie wspólnych wyobrażeń o tak bardzo zróżnicowanym sektorze wodnym. Sektor ten ma obecnie forum zrzeszające wiele zainteresowanych stron, które mogą zastosować zintegrowane podejście do rozwoju badań innowacyjnych technologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę