Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SPREW — Wynik w skrócie

Project ID: 28408
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Belgia

Pokolenia w pracy

Badanie różnych pokoleń oraz płci w pracy, sposobów ich wzajemnego oddziaływania oraz potrzeb pomoże Europejczykom poprawić ich zdolności zatrudnieniowe. Pomoże ono sprostać wyzwaniom oraz stworzyć efektywniejszą i bardziej zadowoloną siłę roboczą.
Pokolenia w pracy
Nasz stosunek do miejsc pracy stanowi klucz decydujący o dobrobycie i sposobie, w jaki społeczeństwo ewoluuje. Różnice pokoleniowe, płciowe i społeczne odgrywają rolę w tym, jak postrzegamy nasze stanowiska pracy oraz jak wzajemnie na siebie oddziałujemy.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Pokoleniowe podejście do wzorców społecznych w zakresie stosunku do pracy" (SPREW) zbadano relacje między różnymi pokoleniami w miejscu pracy. Założeniem projektu było także podniesienie świadomości na temat różnic pokoleniowych w odniesieniu do pracy, a także sformułowanie polityk w celu sprostania potrzebom różnych pokoleń.

W ramach projektu poddano analizie dane dostępne na ten temat oraz przeprowadzono ponad 160 wywiadów w 6 krajach dotyczących różnych grup wiekowych i płci. Wywiady przeprowadzono z osobami zatrudnionymi, bezrobotnymi i prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, dokumentując jakościowe i ilościowe wyniki w celu opracowania "najlepszych praktyk" w tym zakresie.

W ramach projektu SPREW zorganizowano kilka warsztatów w całej Europie, aby ułatwić przeprowadzenie transnarodowych porównań oraz określenie czynników wpływających na zróżnicowanie kulturowe i instytucjonalne. W tym kontekście realizatorzy projektu zbadali podobieństwa i różnice w systemach opieki społecznej, przepisach rynku pracy, politykach edukacyjnych, politykach zatrudnienia oraz relacjach przemysłowych. Celem było ustalenie, jak można skutecznie podjąć kwestię oddzielnych i kolidujących ze sobą potrzeb różnych pokoleń w miejscu pracy.

Zespół projektu odkrył, że takie zmienne, jak płeć, wykształcenie, grupy społeczno-zawodowe, rozwój gospodarczy czy kontekst instytucjonalny mają większe znaczenie niż zmienna "pokoleniowa". Potwierdził on jednak, że wiek odgrywa istotną rolę, ponieważ młodsze pokolenie wykazuje bardziej ekspresyjną więź z pracą. Ponadto w ramach projektu SPREW odkryto różnice w jakości pracy występujące między trzema badanymi pokoleniami.Co ważne, autorzy projektu zalecili, aby kraje neokorporatystyczne oraz śródziemnomorskie wprowadziły zmiany do niektórych nieaktualnych procesów funkcjonujących w instytucjach. Ponadto państwa neokorporatystyczne muszą rozszerzyć swoje związki zawodowe, tak by uwzględniały one pracowników wszelkiego rodzaju, w tym młodzież i kobiety, a nie tylko pracowników przemysłowych. Projekt SPREW wezwał także do przeprowadzenia redystrybucji ochrony socjalnej w kilku krajach.

Zrozumienie oczekiwań różnych pokoleń, rzeczywistych warunków oraz funkcjonujących polityk społecznych pomoże w projektowaniu lepszego środowiska pracy we wszystkich sektorach. Przyczyni się to do zwiększenia poziomu zadowolenia i wydajności siły roboczej Europy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę