Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WOSISTER — Wynik w skrócie

Project ID: 17637
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Szwecja

Nierówności płci w kontekście badań i rozwoju technologicznego

Reagowanie na wyzwania związane z szybkim postępem technologicznym oraz zaspokajanie potrzeb użytkowników końcowych wymaga, aby w pracach badawczo-rozwojowych zwrócić większą uwagę na kwestię płci. W ramach finansowanego ze środków UE projektu zbadano w jaki sposób kobiety-naukowcy biorące udział w pracach badawczo-rozwojowych nawiązują do kobiet jako użytkowników końcowych w dziedzinie rolnictwa oraz teleusług.
Nierówności płci w kontekście badań i rozwoju technologicznego
Projekt "Kobiety-naukowcy w technologicznych pracach badawczo-rozwojowych związanych z kobietami — w jaki sposób kobiety biorące udział w pracach badawczo-rozwojowych reagują na potrzeby kobiet jako użytkowników końcowych" (Wosister) miał na celu zbadanie możliwości i sposobów, w jakie kobiety zaangażowane w technologiczne prace badawczo-rozwojowe reagują na potrzeby kobiet-użytkowników końcowych. W ramach projektu finansowanego ze środków UE porównano i przeanalizowano kwestię równości płci w pracach badawczo-rozwojowych w przypadku dwóch bardzo różnych technologii: teleusług oraz narzędzi rolniczych w środowiskach wiejskich, w dwóch gospodarkach będących w okresie przejściowym.

Członkowie zespołu skoncentrowali się na potrzebie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z uwzględnieniem różnic płci oraz spróbowali wyróżnić czynniki, które mają na to wpływ. Zadawali różne pytania, w tym "Jak zmieniła się rola kobiet w nauce?" oraz "Jaki jest wpływ czynników ekonomicznych i społeczno-kulturowych na analizę użytkowników końcowych pod kątem płci w kontekście technologii wiejskich oraz teleusług?".

Pierwszym krokiem było ustalenie ilości kobiet-naukowców, prowadzących technologiczne prace badawczo-rozwojowe dotyczące płci, aby sprawdzić natężenie nierówności płci w badaniach naukowych. Stanowiło to podstawę dla dalszych prac badawczych. Kolejnym celem było przeprowadzenie analizy empirycznej dotyczącej pozycji kobiet-naukowców w pracach badawczo-rozwojowych w odniesieniu do wybranych technologii. Miało to na celu wskazanie czynników kulturowych i strukturalnych, mających wpływ na badania związane z płcią, oraz podkreślenie zmiennych ogólnie ograniczających zachowanie równości płci w badaniach. Trzeci cel obejmował sformułowanie zaleceń w kwestii lepszego wykorzystania badań uwzględniających płeć w technologicznych pracach badawczo-rozwojowych.

Efektem projektu Wosister było sporządzenie ośmiu sprawozdań z badań, które zostały opublikowane w witrynie internetowej projektu, a także przeprowadzenie ankiety wśród użytkowników końcowych technologii, której wyniki zostały przedstawione w ramach warsztatów. Działania podjęte w ramach projektu obejmowały przygotowanie i zaprezentowanie dwóch opracowań, w których syntetycznie ujęto wyniki wywiadów z kobietami-naukowcami oraz użytkowniczkami końcowymi rozwiązań technologicznych. Wśród innych osiągnięć można wymienić prace nad utworzeniem szkicu książki, której podstawą są wszystkie opracowania i syntezy wyników projektu.

Wyniki i wnioski zostały przedstawione na warsztatach oraz konferencji końcowej, w których uczestniczyli główni badacze oraz przedstawiciele branż, organizacji pozarządowych (NGO) i odpowiednich organizacji rządowych. Szczegółowe informacje na temat projektu zostały rozpowszechnione wśród zainteresowanych stron, a także liderów w dziedzinie badań i rozwoju, którzy brali udział w wywiadach i ankietach, a także wśród osób zaangażowanych w udział w warsztatach oraz konferencji końcowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę