Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MOVE — Wynik w skrócie

Project ID: 1695
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Grecja

Biznes mobilny

W ramach inicjatywy finansowanej ze środków UE zbadano błędne wyobrażenia oraz mechanizmy stojące za rozwojem firm w UE na poziomie przygranicznym. Podjęte działania doprowadziły do opracowania modelu oraz nowych polityk dla firm, umożliwiających pomyślny rozwój w tej kwestii.
Biznes mobilny
Ciągłe zmiany granic UE wiązały się z wieloma konsekwencjami w gospodarkach pracochłonnych. Duże przedsiębiorstwa zatrudniające znaczną liczbę pracowników z różnych krajów wywarły zróżnicowane skutki na społeczno-ekonomiczny krajobraz wielu regionów przy wschodnich i południowych granicach kontynentu.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Ruchoma granica: zmienna geografia produkcji w branżach pracochłonnych" (MOVE) badano w jaki sposób i dlaczego firmy, w których zapotrzebowanie na siłę roboczą jest duże, przeniosły się lub rozrosły, zajmując różne rejony (delokalizacja). Przeanalizowano zasoby oraz przewagę konkurencyjną firm, a także technologie i rynki w różnych sektorach. Partnerzy projektu zbadali również środowiska lokalne, regionalne, krajowe i globalne pod kątem istniejących tam polityk, instytucji i relacji.

Analizując strategie biznesowe w sektorach o dużej pracochłonności, uczestnicy projektu MOVE odkryli, że przedsiębiorstwa stosują różne strategie nie tylko w celu zróżnicowania krajów i segmentów rynku, ale także w tych samych segmentach i krajach. W ramach projektu udało się również wskazać błędne wyobrażenia dotyczące delokalizacji i jej konsekwencji, np. w kwestii utraty pracy oraz wskaźników bezrobocia. Odkryto, że główne wyzwania są związane ze słabymi stronami poszczególnych regionów oraz że ogólne skutki delokalizacji dla zatrudnienia wewnątrz UE były pozytywne.

Szczególnie w przypadku nowych państw członkowskich UE delokalizacja obniżyła bezrobocie i przyniosła korzyści grupom upośledzonym społecznie z krańcowych regionów Europy Centralnej i Wschodniej. Silne rządy na poziomie UE również podkreślały zalety delokalizacji.

Podjęte w ramach projektu badania nad przemysłem odzieżowym wykazały, że możliwości rozwoju międzynarodowego są najlepiej wykorzystywane na początku, poprzez wczesne zaangażowanie oraz niskie zobowiązania, po czym następują inwestycje zagraniczne oraz tworzenie spółek joint venture. W europejskim przemyśle elektronicznym w ramach projektu MOVE zbadano łańcuchy dostaw oraz wzorce geograficzne i wyciągnięto ważne wnioski dla sektora.Ten projekt umożliwił również wskazanie czynników specyficznych dla danej branży i kraju, a także skutków delokalizacji i integracji międzynarodowych sieci produkcyjnych dla tego rodzaju sieci w Europie. Na koniec w projekcie MOVE przeanalizowano internacjonalizację i delokalizację w europejskiej branży oprogramowania, zarówno w Europie, jak i poza nią.

Wyniki i efekty projektu MOVE przydadzą się przy podejmowaniu decyzji dotyczących ekspansji. Pomogą w rozpoznaniu skutecznych strategii dostosowania lub najlepszych praktyk, które umożliwią firmom pomnażanie pozytywnych wyników wraz z rozwojem.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę