Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RISKSCRA — Wynik w skrócie

Project ID: 30278
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Włochy

Mleko owcze wolne od choroby kłusowej

Kiedy konsumenci postrzegają żywność jako szkodliwą dla zdrowia, może nastąpić znaczny spadek popytu, podobnie jak po ujawnieniu gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) w latach 90. W ramach europejskiego projektu Riskscra zestawiono wyczerpujące wytyczne dla producentów mleka owczego oraz całej omawianej branży w sprawie udzielania gwarancji, że produkty z mleka owczego pochodzą od zwierząt wolnych od choroby kłusowej.
Mleko owcze wolne od choroby kłusowej
Produkcja mleka owczego to ważna część przemysłu mleczarskiego w krajach śródziemnomorskich. Podstawą branży zajmującej się produktami z mleka owczego są lokalne rasy owiec przystosowane do metod produkcji i środowiska.

Dane eksperymentalne dowodzą, że BSE może być przenoszone z krów na owce oralnie i pozajelitowo (inaczej niż przez przewód pokarmowy). W gruczołach sutkowych owiec cierpiących na zapalenie sutka i chorobę kłusową zidentyfikowano nieprawidłowe białka prionowe (PrP). Istnieje obawa, że choroba kłusowa w rzeczywistości może być BSE.

Genetyka odporności na chorobę kłusową jest znana, ponieważ genotyp ARQ/ARQ jest podatny na niektóre formy choroby kłusowej i eksperymentalne BSE. Obecność PrP decyduje także o odporności lub skłonności owcy do zapadania na pasażowalne encefalopatie gąbczaste (TSE). W Wielkiej Brytanii dobór genetyczny jest główną metodą kontroli występowania choroby kłusowej.

Podobnie jak w przypadku inicjatyw instytucji europejskich na rzecz promowania odporności inwentarza żywego na TSE, celem finansowanego ze środków UE projektu Riskscra było opracowanie narzędzi do oceny ryzyka wystąpienia choroby kłusowej w mleku. Wytyczne i zalecenia mogą być stosowane przez hodowców oraz w przemyśle mleczarskim.

Zbadano odpowiednie metody analizy genetycznej na potrzeby rutynowych kontroli, a następnie sporządzono dokument dla techników ds. technologii produkcji nabiału. "Wytyczne w sprawie zapewnienia wykrywalności w fabrykach produkcji sera w kontekście poziomu ryzyka wystąpienia choroby kłusowej" łączą w sobie zasady i przepisy Międzynarodowej Grupy Doradczej (IAG) w sprawie produkcji nabiału oraz w zakresie kontroli profilu alleli PrP. Zorganizowano także specjalne kursy szkoleniowe dla techników ds. technologii produkcji nabiału.

Aby zadbać o rozpowszechnienie rezultatów istotnych badań na wszystkich poziomach przemysłu mleczarskiego specjalizującego się w produktach z mleka owczego, w ramach projektu Riskscra utworzono platformę współpracy łączącą wszystkie zainteresowane strony oraz system koordynacji polityk krajowych i europejskich. Naukowców czynnie zachęcano do tworzenie sieci zespołów badawczych, zwłaszcza poprzez ułatwianie kontaktów między europejskimi małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) a ośrodkami badawczymi. Wyniki tej inicjatywy stanowią obietnicę utworzenia pozbawionej granic strefy badawczej oraz nowych miejsc pracy w sektorze badawczym.

Wytyczne opracowane w ramach projektu Riskscra mogą zostać wykorzystane do wdrożenia strategii w zakresie bezpieczeństwa bądź komercjalizacji od podstaw, a także do udoskonalenia istniejących systemów kontroli. System kontroli Riskscra ma szczególne znaczenie dla producentów, organizacji hodowców i innych instytucji zainteresowanych kontrolowaniem ryzyka wystąpienia choroby kłusowej w produktach z mleka owczego. Głównym przykładem właściwego użycia jest jego zastosowanie do obecnych kryteriów płatności za mleko, opartych wyłącznie na kryteriach niezwiązanych z niewystępowaniem choroby kłusowej, takich jak ilość mleka i zawartość bakterii.

Poprawa jakości produktów mlecznych na rynku zwiększa zaufanie konsumentów i stanowi podstawę uczciwej konkurencji między przedstawicielami branży mleczarskiej w Europie, na czym korzystają także konsumenci. Dodatkowo sprzyja to zwiększeniu konkurencyjności Europy na globalnym rynku.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę