Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUMENT-NET — Wynik w skrócie

Project ID: 36682
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Szwajcaria

Mentoring na rzecz równości płci i zmiany instytucjonalnej

W ramach inicjatywy finansowanej przez UE ustanowiono europejską sieć promowania równości płci poprzez programy mentorskie. Obszarem zainteresowania była sytuacja kobiet w nauce.
Mentoring na rzecz równości płci i zmiany instytucjonalnej
Na przestrzeni dwóch ostatnich dziesięcioleci programy mentorskie udowodniły swoją skuteczność jako metoda podejmowania problematyki nierówności płci w szkolnictwie wyższym i badaniach. Dotychczasowe doświadczenia potwierdziły, że inicjatywy takie stanowią klucz do zapewnienia struktur skutecznego wsparcia dla kobiet podążających w kierunku akademickiego lub naukowego rozwoju zawodowego. Inną zaletą jest to, że za pośrednictwem programów mentorskich kobiety o ugruntowanej pozycji naukowej mogą efektywnie funkcjonować jako wzorce oraz wpływać na zmiany instytucjonalne na rzecz równości płci.

W ramach projektu pod nazwą "Tworzenie europejskiej sieci akademickich programów mentorskich dla kobiet naukowców" (Eument-net) założono sieć programów mentorskich, której ostatecznym celem było wzmocnienie pozycji kobiet w nauce. Wizja projektu zakładała promowanie mentoringu jako efektywnego narzędzia wzmacniającego równość płci w środowisku akademickim i badawczym. Działania skoncentrowane były także na tworzeniu podstaw do poprawy istniejących programów mentorskich w ewoluującym europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).

Głównym rezultatem projektu był podręcznik wytycznych zatytułowany "Ustanowienie mentoringu w Europie. Strategie na rzecz promowania kobiet naukowców i badaczy", który zawiera wytyczne oraz najlepsze praktyki w zakresie skutecznych programów mentorskich dla kobiet naukowców w Europie. W oparciu o systematyczne porównywanie czterech programów mentorskich, partnerzy projektu zaprezentowali studia przypadków oraz najlepsze praktyki w zakresie projektowania, wdrażania i przygotowywania programów mentorskich w określonych warunkach. Mają one zastosowanie na poziomach: lokalnym, regionalnym i krajowym.

Ponadto podręcznik oferuje ramy służące łączeniu programów mentorskich w całej Europie za pośrednictwem transnarodowej sieci EUMENT-NET. Sieć ta istnieje obecnie w formie legalnego stowarzyszenia.

Podejście podjęte w projekcie EUMENT-NET udowodniło swoją wartość w odniesieniu do transferu specjalistycznej wiedzy w zakresie mentoringu do krajów, które dopiero będą realizowały programy mentorskie. Świadczyło o tym zaangażowanie wykazane przez zainteresowane strony w różnych krajach dążących do wzmocnienia swojej pozycji w tym obszarze.

Wyniki programu mogą okazać się przydatne, pod warunkiem że podjęte zostaną dodatkowe wysiłki na szczeblu europejskim, regionalnym i krajowym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę