Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INDECS-H — Wynik w skrócie

Project ID: 37464
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Belgia

Określanie możliwości w sektorze biotechnologicznym

W ramach inicjatywy UE zgromadzono dane dotyczące firm zajmujących się biotechnologią, aby umożliwić wykorzystanie potencjału sektora biotechnologicznego w nowych państwach członkowskich UE.
Określanie możliwości w sektorze biotechnologicznym
W Europie można znaleźć niewiele danych porównawczych dotyczących sektora firm z branży biotechnologicznej, szczególnie w nowych państwach członkowskich. Rozdrobnienie tej branży na sektory, regiony i dyscypliny utrudnia przejrzystą analizę tego sektora i jego potencjału. Zgromadzenie danych dotyczących firm z branży biotechnologicznej pozwoli wskazać braki i tendencje oraz umożliwi rozwój tych firm. Ponadto, ogólna dostępność tych danych przyciągnie fundusze na przedsięwzięcia oraz inwestorów, zwiększając rentowność tego sektora.

Mając to na uwadze, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Wskaźnik możliwości rozwoju firm z branży biotechnologicznej" (INDECS-H) zgromadzili dane w celu opracowania wskaźnika możliwości rozwoju firm z branży biotechnologicznej w nowych państwach członkowskich oraz państwach kandydujących. Opracowano bazy danych dla poszczególnych krajów oraz dane kontaktowe zainteresowanych stron, po czym udostępniono je w witrynach internetowych. Wskaźnik możliwości rozwoju opracowano, korzystając zarówno z czynników ilościowych, takich jak liczba istniejących firm oraz wydatki na badania i rozwój, jak i czynników jakościowych, takich jak poziom wsparcia ze strony rządu. Państwa zostały następnie podzielone na cztery poziomy rozwojowe oraz przygotowano szkic zestawu zaleceń dotyczących polityki na poziomie krajowym oraz UE. W zaleceniach ujęto możliwości finansowania, prawa własności intelektualnej oraz transfer technologii.

Wszystkie te informacje zostały udostępnione w witrynie EuropaBio oraz zareklamowane w mediach społecznościowych, notatkach prasowych i biuletynach. Stowarzyszenie EuropaBio wspiera krajowe organizacje biotechnologiczne w nowych państwach członkowskich UE, pomagając im w opracowaniu krajowej strategii wsparcia.

Ogólnie w ramach projektu INDECS-H udało się opracować mapę firm z branży biotechnologicznej w nowych państwach członkowskich UE oraz państwach kandydujących. Było to źródłem ważnych informacji na temat relatywnych mocnych i słabych stron poszczególnych państw w sektorze biotechnologicznym oraz pozwoliło nakreślić potencjał rozwojowy przemysłów krajowych.

Wyniki projektu mają umożliwić interweniowanie decydentom i przedstawicielom kapitału prywatnego, a także wspomóc owocną współpracę na terenie Europy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę