Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowy poziom wspólnych badań

Inicjatywa związana z aeronautyką pozwoliła na zwiększenie świadomości w kwestii działań badawczych i możliwości współpracy w nowych państwach członkowskich i państwach kandydujących UE. Uczestnicy projektu skoncentrowali się również na zwiększeniu możliwości udziału w przyszłych programach ramowych.
Nowy poziom wspólnych badań
W ramach finansowanego ze środków UE projektu DON Q AIR pogłębiano wiedzę na temat polskich, rumuńskich i ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z sektora aeronautyki w UE. Celem było zwiększenie potencjału oraz uczestnictwa w pracach badawczo-rozwojowych związanych z programami ramowymi (PR) UE. Aby przybliżyć się do swoich celów, partnerzy projektu zastosowali metodę DON Q, opracowaną w celu poszerzenia możliwości badań i rozwoju w niekorzystnych warunkach.

Zakres projektu obejmował MŚP lub grupy firm dysponujące możliwościami w kwestii badań i rozwoju technologicznego oraz międzynarodowym doświadczeniem, które warto wykorzystać do współpracy nad projektami europejskimi. Aby przekuć metodę DON Q na metodologię projektu DON Q AIR, zespół projektu opracował raport z analiz, w którym nakreślił sytuację sektora aeronautyki w trzech krajach objętych tym projektem. Szczególną uwagę poświęcono zarówno barierom, jak i możliwościom opracowania innowacji technologicznych w wybranych MŚP.

Stworzono obszar informacyjny wsparcia bezpośredniego (DISA), którego celem jest szkolenie i wspomaganie MŚP drogą mailową, telefoniczną oraz poprzez wizytacje techniczne. W ramach DISA założono również klub doskonalenia, który oprócz innych działań ma na celu wprowadzanie do sieci oraz wspomaganie dostosowywania biznesplanów do indywidualnych potrzeb. Diagnozie technologicznej poddano łącznie 21 przedsiębiorstw. Celem tych działań było wykrycie i przeanalizowanie kompetencji badawczych każdego z tych przedsiębiorstw oraz ich możliwości udziału we wspólnych badaniach podejmowanych w UE.

Stworzono witrynę internetową projektu, na której udostępniono ważne informacje na temat projektu, wydarzeń związanych z aeronautyką oraz najnowszych wniosków dotyczących 7PR. Baza danych kontaktowych umożliwiła również wyszukiwanie partnerów oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach projektu. Konsorcjum opracowało "Podręcznik najlepszych praktyk", w którym przedstawiono doświadczenia wszystkich partnerów zgromadzone w czasie trwania projektu oraz wytyczne w kwestii skutecznego udziału w projektach 7PR związanych z badaniami i rozwojem technologicznym.

Ogromnym sukcesem projektu było pogłębienie świadomości dotyczącej działań podejmowanych w sektorze aeronautyki w UE. W związku z tym, po zakończeniu projektu DON Q AIR, partnerzy zamierzają nadal wspierać udział polskich, rumuńskich i tureckich MŚP w pracach związanych z badaniami i rozwojem technologicznym oraz we wspólnych przedsięwzięciach badawczych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę