Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HYSAFE — Wynik w skrócie

Project ID: 502630
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Ograniczanie ryzyka technologii wodorowych

Finansowany przez UE projekt koncentrował się na podjęciu problematyki ryzyka i bezpieczeństwa w odniesieniu do stosowania technologii wodorowych. Integracja badań, doświadczenia i specjalistycznej wiedzy postrzegana była jako klucz do zapewnienia bezpieczeństwa zastosowań wodoru.
Ograniczanie ryzyka technologii wodorowych
Projekt pod nazwą "Bezpieczeństwo wodoru jako nośnika energii" (Hysafe) miał na celu ułatwienie Europie przejścia na bardziej zrównoważony rozwój poprzez wsparcie bezpiecznego zastosowania i komercjalizacji wodoru jako nośnika energii przyszłości. Utworzona sieć podjęła starania na rzecz osiągnięcia tego celu poprzez poszerzenie i skoordynowanie aktualnej wiedzy, zrozumienia i doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa wodoru. Partnerzy projektu mieli także na celu zharmonizowanie rozdrobnionej bazy badawczej oraz wniesienie własnego wkładu do europejskich wymogów w zakresie bezpieczeństwa, norm, kodeksów postępowania oraz do poprawy technicznej kultury obchodzenia się z wodorem.

Cele zostały zatem ustawione pod kątem zapewnienia podstawy do komunikowania zagrożeń związanych z wodorem oraz wsparcia procesu usuwania barier we wdrażaniu technologii wodorowej.

Działania projektowe były realizowane według zdefiniowanych grup zainteresowania. W ramach "badań podstawowych" nacisk położono na "Integrację zakładów eksperymentalnych" (IEF), by zapewnić wsparcie wspólnie realizowanym pracom eksperymentalnym oraz integrację możliwości badawczych i specjalistycznej wiedzy. Grupa ta obejmowała dwa projekty wewnętrzne, Inshyde (uwalnianie wodoru w zamkniętych i częściowo zamkniętych przestrzeniach) oraz HyTunnel.

Nacisk w ramach "zarządzania ryzykiem" położono na zdolność do przeprowadzenia właściwych analiz ryzyka związanych z zastosowaniami wodoru. W tym celu konsorcjum podjęło działania na rzecz stworzenia narzędzia służącego do optymalizacji umiejętności, wiedzy i doświadczenia oraz pobudzenia współpracy między partnerami.

W ramach rozpowszechniania cele koncentrowały się na sporządzeniu dwurocznego raportu w sprawie bezpieczeństwa wodoru; wyznaczony został także długoterminowy cel stworzenia kompletnej referencyjnej bazy danych. W celu sprawowania nadzoru nad skoordynowanym podejściem do planowania, oceną postępów technicznych projektu oraz opracowaniem planu biznesowego ustanowiono grupę zarządzania, z myślą o dalszych działaniach w zakresie sieci doskonałości Hysafe.

W ten sposób projekt Hysafe pomógł utorować drogę ku solidnym i niezawodnym ramom oceny bezpieczeństwa technologii i zastosowań wodoru. Wysiłki konsorcjum znacznie przyczynią się do harmonizacji procedur testowych i norm zapewnienia jakości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę