Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

REMAP — Wynik w skrócie

Project ID: 44125
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Francja

Ujarzmianie siły słońca i wiatru w regionie śródziemnomorskim

Region śródziemnomorski jest uzależniony energetycznie od gazu, ropy i energii jądrowej. Jednakże dostępne w regionie zasoby słoneczne i wiatrowe, w połączeniu z wrażliwością jego mieszkańców na globalne ocieplenie, sprzyjają skutecznej realizacji dobrze zorganizowanego planu wdrażania projektów poświęconych energii wiatrowej i słonecznej (CSP) w krajach południowo-wschodnich regionu śródziemnomorskiego.
Ujarzmianie siły słońca i wiatru w regionie śródziemnomorskim
Projekt pod nazwą "Plan działań na rzecz priorytetowych inicjatyw w zakresie energii odnawialnej w południowo-wschodnim obszarze regionu śródziemnomorskiego" (Remap) miał na celu dokonanie oceny aspektów technicznych i finansowych oraz priorytetów każdego z zaangażowanych krajów na rzecz opracowania formalnego planu działań w zakresie współpracy w dziedzinie technologii wiatrowej i CSP.Połączenie kompetencji oraz zasobów finansowych Algierii, Jordanii, Tunezji i Turcji może spowodować zaistnienie sytuacji korzystnej dla owych krajów oraz potencjalnych inwestorów finansowych i przemysłowych. Współpraca taka mogłaby stanowić podstawę zrównoważonego rozwoju energii wiatrowej i słonecznej (CSP), a tym samym zapewnić energię wszystkim przy minimalnym wpływie na środowisko. Ponadto zapewniłaby ona potencjał do rozwoju gospodarczego w postaci eksportu do krajów europejskich i innych, zwiększając elastyczność i ograniczając ryzyko.

Badacze stwierdzili, że skuteczne wdrożenie projektów CSP w południowo-wschodnich krajach regionu śródziemnomorskiego zależy od rzetelnej oceny zasobów oraz wiarygodnych warunków gospodarczych. Badacze zauważyli, że istniejące sieci energetyczne w regionie są zazwyczaj słabe, a ramy prawne i instytucjonalne w niektórych krajach nie zawsze są adekwatne.

W celu maksymalizacji potencjalnego sukcesu technicznego oraz minimalizacji ryzyka finansowego po stronie inwestorów, badacze zaproponowali zarówno udoskonalenia istniejących sieci przesyłowych (które zostałyby zintegrowane z CSP), jak również poprawę przejrzystości w odniesieniu do polityki, prawa oraz umów międzynarodowych.

Podsumowując, naukowcy finansowani w ramach projektu Remap pobudzili ścisłą współpracę między zainteresowanymi stronami z południowo-wschodnich krajów regionu śródziemnomorskiego oraz opracowali plany finansowe wdrożenia projektów wiatrowych i CSP, uwzględniając specyficzne aspekty w oparciu o krajowe priorytety. Szczegółowy plan działań może zapewnić podstawę do ujarzmienia energii wiatrowej i słonecznej oraz jej efektywnej dystrybucji, przyczyniając się tym samym do realizacji celów energetycznych i środowiskowych, a także do rozwoju gospodarczego w regionie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę