Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FUNDETEC — Wynik w skrócie

Project ID: 44370
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Belgia

Praca zespołowa na rzecz technologii środowiskowych

Zmiany środowiskowe na skalę globalną wymagają równie szeroko zakrojonej pracy zespołowej po stronie inwestorów, projektantów i decydentów. W ramach finansowanej przez UE inicjatywy poddano ocenie finansowanie rozwoju technologii środowiskowych oraz proponowane działania na rzecz poprawy współpracy, wspierające realizację celu UE w zakresie niskoemisyjnej i efektywnej zasobowo gospodarki.
Praca zespołowa na rzecz technologii środowiskowych
Projekt pod nazwą "Porównanie i ocena programów finansowania na rzecz rozwoju nowych działań i inwestycji w zakresie technologii środowiskowych" (Fundetect) miał na celu przeprowadzenie oceny oraz wydanie zaleceń w odniesieniu do lepszego dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zaangażowanych w tworzenie technologii środowiskowych.

Naukowcy ocenili 178 instrumentów finansowych oraz 33 projektantów technologii środowiskowych w 20 krajach Europy, Ameryki Północnej i Azji. W ramach projektu Fundetec porównano źródła finansowania, prawodawstwo oraz wiodącą pozycję technologiczną, a także zidentyfikowano szczegółowo podobieństwa, mocne i słabe strony.

Do przeszkód inwestycyjnych należały wyższe koszty otwierania nowych przedsiębiorstw, nieprecyzyjne określenie kosztów i ryzyka, brak aktualnych i prawidłowych informacji, jak również trudności w zakresie koordynacji i komunikacji między zaangażowanymi podmiotami (agencje rządowe, banki, projektanci itd.).

Badacze zidentyfikowali rozbieżności w pomiarach wydajności danego projektu. Większość projektantów technologii jako miarę wydajności stosowało generowanie dochodu i wzrost wraz z liczbą komercyjnych instalacji nowych technologii. Z drugiej strony większość podmiotów finansujących nie posiadało jasnych i mierzalnych kryteriów do oceny wyników. Brak przejrzystości odzwierciedlony był w opinii około 40% liderów technologicznych, zgodnie z którą profesjonalne podmioty finansowe nie posiadają technicznej wiedzy do adekwatnej oceny nowych technologii.

Wśród ocenionych skutecznych modeli ekoinwestycyjnych znalazły się średniej wielkości przedsiębiorstwa posiadające bardziej zaawansowane modele finansowe oraz globalne sieci i partnerstwa. Ponadto model północnoamerykański obejmował inwestycje publiczne oferujące kompleksowe finansowanie, szkolenia w zakresie zarządzania oraz weryfikację i zatwierdzanie technologii.

Działania w ramach projektu doprowadziły do opracowania kilku zaleceń w oparciu o szczegółową ocenę inwestycji w technologie środowiskowe w 20 krajach. Badacze projektu Fundetec zaproponowali zintegrowane europejskie podejście obejmujące programy zakrojone na szeroką skale w państwach członkowskich, utworzenie unijno-azjatyckiego partnerstwa w zakresie finansowania na rzecz rozwoju czystych technologii, a w szczególności koncentrację na rozwoju strategii regionalnej związanej z budownictwem, transportem, energetyką, rolnictwem i gospodarką wodną. Wreszcie stwierdzono, że zróżnicowanie i koordynacja ram prawnych, kultur administracji publicznej i umiejętności w różnych państwach członkowskich mają ogromne znaczenie dla sukcesu programu inwestycji ekologicznych.

Wdrożenie zaleceń powinno przyspieszyć realizację ambitnych celów Europy, usprawniając jednocześnie gospodarkę.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę