Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DA.GO.T — Wynik w skrócie

Project ID: 44658
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Włochy

Ścieżka w kierunku bezpieczniejszego transportu towarów niebezpiecznych

W ramach projektu finansowanego przez UE przystąpiono do działań na rzecz zapewnienia bezpieczniejszego transportu towarów niebezpiecznych. Partnerzy określili ramy i powołali grupę roboczą, zorganizowali serię warsztatów, a także sporządzili białą księgę w sprawie czynników związanych z transportem towarów niebezpiecznych.
Ścieżka w kierunku bezpieczniejszego transportu towarów niebezpiecznych
W ramach projektu "Europejskie ramy odniesienia w sprawie transportu towarów niebezpiecznych" (Da.go.t) przystąpiono do stymulacji współpracy UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych (DGT). Partnerzy projektu skupili się na realizacji tego celu poprzez zgromadzenie i zintegrowanie doświadczenia wszystkich zainteresowanych stron: od miejscowych władz publicznych przez firmy przewozowe po instytucje szkoleniowe. Ogólnym celem było zweryfikowanie ważności istniejących metod i technologii oraz dokonanie oceny przyszłych potrzeb badawczych. W odniesieniu do ostatniej kwestii, skupiono się na zrównoważonym rozwoju i zarządzaniu ryzykiem.

W ramach projektu Da.go.t zidentyfikowano szereg praktycznych problemów w obszarze docelowym. Obejmują one potrzebę zdefiniowania sposobów śledzenia, monitorowania i kontrolowania DGT zgodnie ze wspólnymi zasadami bezpieczeństwa; wspólnymi kryteriami zarządzania i planowania DGT; harmonizacją istotnych przepisów UE. Są one niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz środowisk odczuwających skutki DGT.

Działania projektu Da.go.t skupiły się na stymulacji współpracy międzynarodowej poprzez wymianę doświadczeń oraz utworzenie obszernych europejskich ram odniesienia (DGT-ERF) na rzecz wspomagania decyzji. Europejska grupa robocza ds. DGT (DGT-EWG) znalazła się u szczytu programu działań w zakresie integracji powszechnej wiedzy i identyfikacji wspólnych strategii w zakresie kontroli, zarządzania i planowania DGT.

Odbyła się seria warsztatów, a informacje zgromadzone podczas tych spotkań przedstawiono w ramach konferencji końcowej. Wydarzenie zorganizowano w celu wymiany wyników działań projektowych, rozszerzenia obszaru dyskusji na temat udokumentowanych strategii oraz sporządzenia planu działania przystosowanego do przygotowania wspólnego projektu.

Członkowie zespołu przygotowali białą księgę w sprawie rozmaitych czynników związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Obejmowały one najlepsze praktyki, przepisy oraz potrzeby w tym obszarze, potencjalne utrudnienia, tzw. wąskie gardła, oraz strategie ich pokonania, a także rezultaty i wkład konferencji końcowej.L
Biorąc pod uwagę wysoką liczbę zainteresowanych stron i decydentów, zakres badania wykroczył poza środki tego niskobudżetowego projektu. To wymagało zweryfikowania początkowych celów i potwierdziło ważną potrzebę udostępnienia danych i kryteriów, a także poprowadzenia wspólnego projektu o szerszym zakresie. Niemniej jednak projekt Da.go.t odniósł sukces, dokonując pierwszych niezbędnych kroków w kierunku zapewnienia bezpieczniejszego przewozu towarów niebezpiecznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę