Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRANSGEN — Wynik w skrócie

Project ID: 36774
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Dania

Trudna rola płci w sektorze transportu

Uwzględniając aspekt płci, w ramach badania europejskiego przedstawiono przyczyny niepokojącej nierówności płci w sektorze transportu i zasugerowano, jak można wprowadzić równowagę.
Trudna rola płci w sektorze transportu
Uwzględnianie aspektu płci wymaga oceny skutków działań prowadzonych w ramach polityki dla kobiet i mężczyzn. Proces ten można zastosować w odniesieniu do ustawodawstwa i programów na wszystkich szczeblach. Badania i polityki w dziedzinie transportu oferują doskonałą możliwość oceny wpływu planowania i wdrażania polityki w sprawie roli oraz wkładu płci w bardzo szerokim zakresie.

Obecnie sektor transportu to miejsce pracy, w którym nie panuje zasada równości płci. Statystyki uzyskane dzięki projektowi Transgen, finansowanemu przez UE, mówią, że kobiety stanowią mniej niż 20% siły roboczej w transporcie naziemnym i wodnym. Sytuację dodatkowo pogarsza fakt zdominowania sektora przez męskie wartości.

Celem projektu Transgen było propagowanie idei uwzględniania aspektu płci poprzez zbadanie sposobu, w jaki mogą zostać zrealizowane cele związane z równością płci. W dzisiejszej atmosferze licznych celów – zrównoważony rozwój z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia i konkurencyjności – ważne było także przeanalizowanie, jak połączyć te cele z uwzględnianiem aspektu płci w branży.

Podczas nawiązywania kontaktów, spotkań i warsztatów, komitet doradczy projektu Transgen, interdyscyplinarna grupa profesjonalistów europejskich wysokiego szczebla, ułatwiła wymianę pomysłów i doświadczeń wśród przedstawicieli środowiska akademickiego, decydentów i polityków. Nadrzędnym tematem było to, że potrzebna jest równowaga reprezentacji kobiet i mężczyzn w transportowych strukturach politycznych i organizacyjnych.

Istotą zaleceń jest pilny wymóg uzyskania większej ilości danych i analiz dotyczących poziomu strukturalnego w sektorze transportu. Ponadto, aby zwiększyć konkurencyjność sektora transportu w zakresie zatrudnienia, potrzebne są dodatkowe informacje o tym, jak kwestie płci powiązane są z procesami organizacyjnymi w różnych kulturach.

W sprawozdaniu projektu Transgen podkreślono, że największe wyzwanie stanowi wdrożenie programów równości, nie zaś samo opracowanie inicjatyw na rzecz równości płci. Krokiem we właściwym kierunku w celu wprowadzenia równowagi jest spojrzenie na płeć z perspektywy użytkownika, z włączeniem potrzeb i wartości kobiet do polityki transportu.

Badanie Transgen utorowało drogę dla zmian oblicza sektora transportowego, prowadzących do zniwelowania oczywistej nierówności płci. Więcej informacji w sprawie postępów w zakresie tej pilnej kwestii można znaleźć na stronie internetowej, dostępnej w języku angielskim i duńskim. Strona, systematycznie aktualizowana o najnowsze wiadomości i wydarzenia, dostępna pod adresem: http://www.sociology.ku.dk/koordinationen/transgen/ online.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę