Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MOBIDAYS — Wynik w skrócie

Project ID: 44602
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Włochy

Przegląd badań w zakresie strategii transportowych

W ramach projektu finansowanego ze środków UE przeprowadzono szereg konferencji, by zaprezentować, omówić i przeanalizować wyniki projektów skupiających się na zrównoważonej mobilności.
Przegląd badań w zakresie strategii transportowych
W ramach projektu pod nazwą "Dni mobilności zrównoważonej" (Mobidays) zorganizowano cykl trzech konferencji skupiających się na wynikach projektów UE poświęconych tematyce zrównoważonego transportu. Partnerzy projektu rozpoczęli od opracowania definicji roboczej transportu zrównoważonego, której użyto także do oceny projektów finansowanych przez KE oraz ich wkładu w postępy w tej dziedzinie. Mobilność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju sprzyja realizacji długofalowego wzrostu gospodarczego, poprawie warunków socjalnych i ochronie środowiska naturalnego.

Celem pierwszej konferencji Mobidays, zorganizowanej przez Centrum Środowiska przy Uniwersytecie Karola w Pradze, było podkreślenie oceny tendencji i wpływów w branży transportowej, a także wysiłków na rzecz uniezależniania transportu od ropy naftowej. Zaprezentowano dziewięć projektów, by przystąpić do przezwyciężania rozmaitych barier społeczno-gospodarczych utrudniających zrównoważony transport. Z ekonomicznego punktu widzenia, bariery te skupiały się na konkurencyjności i aspektach rozwoju gospodarczego. Obejmowały bezpośrednie i zewnętrzne koszty transportu, zarządzanie usługami transportowymi, oszacowanie ceny infrastruktury transportowej, a także planowanie użytkowania gruntów i rozwój regionalny. Celem działań podjętych w ramach konferencji było zaprezentowanie głównych wniosków i zaleceń w odniesieniu do tych projektów, a także omówienie problemów, z jakimi się zetknięto, oraz zbadanie, jak można byłoby ich uniknąć. Aspekty społeczne dotyczyły głównie kwestii równości i dostępności, takich jak potrzeba stworzenia strategii transportowych, by oferować łatwo dostępne programy wspomagające, a także czerpania korzyści z tych strategii na rzecz włączenia społecznego.

Londyńska konferencja skupiała się na temacie "Badania pojazdów w kontekście zrównoważonej mobilności", goszcząc twórców projektów związanych z innowacjami w dziedzinie pojazdów. Na konferencji poruszano między innymi takie zagadnienia, jak konwencjonalne silniki spalinowe, nowe systemy spalania, pojazdy hybrydowo-elektryczne, pojazdy zasilane ogniwami paliwowymi, bezpieczeństwo pojazdów i nowe koncepcje projektowe – mobilność miejska. Zaproszeni mówcy zaprezentowali kluczowe wyniki rozmaitych projektów finansowanych przez KE, aby zachęcić do dyskusji na temat osiągnięć, praktycznych zastosowań, trudności oraz przyszłych priorytetów badań UE. Celem trwającej pół dnia konferencji pod nazwą "Infrastruktura w kontekście zrównoważonej mobilności" było omówienie osiągnięć i braków dofinansowanych projektów badawczych dotyczących infrastruktury w zakresie produkcji, transmisji i dostaw alternatywnych paliw na potrzeby transportu drogowego.

Końcowa konferencja Mobidays, która odbyła się w Rzymie, skupiła się na wielkoskalowych projektach demonstracyjnych na temat mobilności zrównoważonej zarówno w Europie, jak i na świecie, oferując możliwości wymiany i omówienia rezultatów i osiągnięć, a także problemów występujących w tego typu działaniach.

Konsorcjum Mobidays zaproponowało także rozwiązania, które mogłyby zostać wdrożone przez Komisję Europejską. Dotyczyły one ulepszeń w zakresie baz danych, które dałoby się powiązać z odpowiednimi narzędziami opracowanymi przez KE, a także ustanowienia nowej bazy danych. To ostatnie działanie mogłoby pobudzić trwające obecnie i przyszłe badania, zapewniając dostęp do danych, modeli, opracowanych narzędzi, dostarczonych sprawozdań oraz planu wykorzystania i upowszechniania wiedzy z zakresu istotnych powiązanych projektów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę