Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SOFAR — Wynik w skrócie

Project ID: 22682
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Włochy

Rolnictwo dla dobra społeczeństwa

Inicjatywa finansowana ze środków UE skupiła się na rozwinięciu potencjału rolnictwa zaangażowanego społecznie, który pozwoli podnieść standard życia osób w niekorzystnej sytuacji, a także przyczyni się do rozwoju miejscowej gospodarki. Działania w ramach projektu dały podstawy do pogłębienia wiedzy na temat sposobów rozwinięcia tego sektora i czerpania ogólnych korzyści.
Rolnictwo dla dobra społeczeństwa
"Rolnictwo zaangażowane społecznie" to określenie używane do opisywania praktyk, które promują rehabilitację i opiekę nad osobami w niekorzystnej sytuacji i/lub pomagają w integracji osób o "niskiej zdolności do czynności prawnych". Ta ostatnia grupa obejmuje emigrantów, więźniów, osoby uzależnione od narkotyków i upośledzone psychofizycznie. Pomimo korzystnego charakteru tego zjawiska zarówno dla rolników, jak i osób gospodarujących przy nich, Europa nie uzgodniła jeszcze ogólnej definicji rolnictwa zaangażowanego społecznie. Sprawami komplikującymi tę kwestię są różnorodne podejścia do rolnictwa i opieki społecznej i/lub zdrowotnej, a także sposobu ich powiązania dla dobra społeczeństwa. Gdy dodamy do tego miejscowe tradycje i kulturę, łatwo jest zrozumieć, dlaczego wspólne europejskie spojrzenie na rolnictwo zaangażowane społecznie wymaga dalszych prac, aby udało się zrealizować potencjał tego sektora.

W związku z tym, celem projektu "Świadczenia socjalne w gospodarstwach wielofunkcyjnych – rolnictwo zaangażowane społecznie" (SOFAR) było wspieranie utworzenia nowego środowiska instytucjonalnego na rzecz rolnictwa zaangażowanego społecznie. Partnerzy projektu opracowali proces "platformy" uczestnictwa dostosowany do krajów uczestniczących, a także wspólną platformę w Brukseli. Zamierzeniem projektu SOFAR, jako takiego, było stworzenie fundamentów pod rozwój europejskiego programu działań politycznych, który uwzględniałby interesy krajowe i opinie zainteresowanych stron.

Konsorcjum zorganizowało szereg spotkań, aby ustanowić bliskie relacje zawodowe na rzecz współpracy w zakresie tego działania i czynności koordynacyjnych. Dla każdego kraju stworzono dwie indywidualne, szczegółowo opisane analizy przypadku, aby podkreślić naturę, zakres i różnorodność doświadczeń na terenie kontynentu. Następnie informacje dołączono do powszechniej dostępnych danych na temat rolnictwa zaangażowanego społecznie. Charakter projektu był pod tym względem wyjątkowy, biorąc pod uwagę fakt, że wcześniej nie prowadzono wcale albo prowadzono bardzo niewiele badań w odniesieniu do części spośród uczestniczących krajów.

Partnerzy projektu SOFAR opracowali spis wszystkich podmiotów, organizacji i instytucji mających związek z rolnictwem zaangażowanym społecznie. Działania w tej dziedzinie przyniosły cenne dodatkowe źródła przydatne dla określonych zainteresowanych stron i stanowiły ważny wstęp do utworzenia indywidualnych platform w ramach projektu. Spotkania realizowane za pośrednictwem platformy oferowały możliwości wymiany danych i dyskusji oraz prowadziły do rozwoju europejskiej strategii innowacji. Celem tej ostatniej kwestii było przeprowadzenie reformy "drugiego filaru" (rozwój obszarów wiejskich) wspólnej polityki rolnej UE (WPR).

Podjęto szereg czynności informacyjnych i komunikacyjnych, łącznie z uruchomienie strony internetowej, rozpowszechnieniem biuletynów i materiałów prasowych, a także produkcją dokumentacji audiowizualnej. Dwoma elementami zainteresowania w tym obszarze były uruchomienie specjalnego działania w oparciu o towarzyszącą pracę fotograficzną oraz produkcja dokumentacji wideo. Dokumentacja ta oferuje głębszy wgląd w zróżnicowane realia w zakresie rolnictwa zaangażowanego społecznie na terenie Europy i ubiega się o promowanie głębszego zrozumienia pośród obywateli, a także decydentów.

Działania i rezultaty projektu SOFAR mają potencjał, by rozszerzyć zakres działalności rolniczej, zwiększyć możliwości instytucji opieki zdrowotnej, tak by objąć alternatywne praktyki na rzecz dobrego samopoczucia oraz poprawić obraz rolnictwa w społeczeństwie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę