Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

KNOWLEDGE NBIC — Wynik w skrócie

Project ID: 28334
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Niemcy

Jak posługujemy się wiedzą na temat nowych technologii?

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy podjęto kwestię dotyczącą zarządzania i publicznego postrzegania wiedzy uzyskanej w dziedzinie technologii konwergencji.
Jak posługujemy się wiedzą na temat nowych technologii?
Ponieważ postępy technologiczne oraz wiedza naukowa w coraz większym stopniu łączą się w szerokim zakresie dyscyplin, niezbędne są nowe ramy do debaty o aspektach społecznych, politycznych, kulturowych i gospodarczych. Nauka musi podejmować te kwestie, ponieważ rosnące obawy społeczeństwa, którym towarzyszy nacisk moralny, polityczny i gospodarczy, stanowią podstawę do stawiania pytań o bezpieczeństwo, etyczność i użyteczność technologii konwergencji. Znane są one szerzej w społeczności naukowców jako nanotechnologia, biotechnologia, technologia informacyjna i kognitywistyka (NBIC).

Naciski takie są już widoczne w Europie, szczególnie w odniesieniu do biotechnologii i badań nad komórkami macierzystymi, a obecnie także nanotechnologii. W ramach projektu "Polityka wiedzy i nowe technologie konwergencyjne: perspektywa nauki społecznej" (Knowledge NBIC) skoncentrowano się na wiedzy wytworzonej w badaniach nad technologiami NBIC oraz ich przewidywanych konsekwencjach społecznych. Partnerzy projektu zdecydowali się przyjąć podejście społeczno-naukowe do tej kwestii, uznając na samym początku, że proponowane przez nich działania będą miały charakter wyjaśniający, uwzględniający postęp.

Podjęte wysiłki miały na celu dokonanie analizy schematów tworzenia wiedzy NBIC oraz rzeczywistego i potencjalnego użycia takiej wiedzy, jak również oporu społeczeństwa wobec niej. Wstępna ocena obszaru badań zmierzała do przetarcia szlaków ku bardziej szczegółowym badaniom analitycznym. Konsorcjum skoncentrowało się także na organizacji szeregu wydarzeń sieciowych, aby pomóc w utworzeniu społeczności zainteresowanej tym obszarem badań i rozwoju polityki.

Prace projektowe rozpoczęto od budowy bazy danych ponad 400 zainteresowanych stron, które zidentyfikowano jako czynne podmioty na polu technologii konwergencyjnych. Baza danych posłużyła za kanał do dalekosiężnego rozpowszechnienia informacji o projekcie, wydarzeniach i publikacjach.

Podczas pierwszych warsztatów projektowych przedstawione zostały prezentacje dotyczące bieżących badań nad technologiami konwergencyjnymi w naukach społecznych i humanistycznych. Podczas drugich warsztatów prezentacje dotyczyły bieżących działań dotyczących przepisów regulacyjnych w odniesieniu do technologii konwergencyjnych. Zorganizowano także dwie międzynarodowe konferencje, by zaangażować naukowców, promować badania kwestii związanych z granicą między technologiami konwergencyjnymi a polityką wiedzy oraz podjąć kwestie zarządzania wiedzą.

Zespół projektu Knowledge NBIC, poprzez raporty główne i doraźne, warsztaty, wydania magazynów oraz rozpowszechnianie bieżących działań, pomógł zidentyfikować ważne i wyłaniające się kwestie w obszarze tworzenia wiedzy NBIC i zarządzania nią.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę