Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MEADOW — Wynik w skrócie

Project ID: 28336
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Francja

Świeże spojrzenie na zmiany organizacyjne

Finansowane ze środków UE multidyscyplinarne konsorcjum opracowało nowe ramy służące do badania zmian organizacyjnych i ich wpływu na państwową i prywatną siłę roboczą. Wyniki projektu, które poddano już badaniom, mogą umożliwić zreformowanie badań i procesu tworzenia polityki w tej dziedzinie.
Świeże spojrzenie na zmiany organizacyjne
Projekt "Pomiar dynamiki organizacji i pracy: proponowane wytyczne dotyczące gromadzenia i interpretowania danych z zakresu zmian organizacyjnych oraz ich skutków gospodarczych i społecznych" (Meadow) miał na celu stworzenie zbioru wytycznych, na poziomie europejskim, w zakresie zbierania i interpretacji zharmonizowanych danych na temat zmian organizacyjnych oraz ich skutków gospodarczych i społecznych. Aby uwzględnić perspektywę zarówno producentów, jak i użytkowników, utworzono multidyscyplinarne konsorcjum 14 partnerów z 9 państw europejskich, dzięki czemu udało się uzyskać reprezentatywny zbiór doświadczeń, umiejętności i sprawdzonych osiągnięć w istotnych obszarach.

Partnerzy projektu zajmowali się tworzeniem ram pozwalających poprawić porównywalność istniejących badań europejskich nad zmianami organizacyjnymi i restrukturyzacją pracy oraz ustalić normy służące do budowania nowych instrumentów badawczych. Ramy te oparto na przeglądzie głównych teorii struktur organizacyjnych oraz praktyk stosowanych w pokrewnych analizach. Podejście takie gwarantuje uwzględnienie czynników będących motorem zmian organizacyjnych oraz sposobu, w jaki polityki, praktyki i techniki zarządzania wpływają na rozwiązania organizacyjne, które z kolei determinują wydajność pracowników i wyniki firm.

Autorzy projektu Meadow udostępnili wyniki twórcom polityki, interesariuszom, politykom i naukowcom z całego świata oraz grupom interesu z niektórych szybko rozwijających się krajów. Serwis internetowy projektu Meadow był forum wewnętrznych dyskusji i udostępniania dokumentów w ramach konsorcjum oraz na poziomie międzynarodowym. Rozpowszechniano także biuletyny w formie elektronicznej i papierowej, przedstawiające projekt, jego osiągnięcia i plany.

Opracowany na potrzeby projektu kwestionariusz pracowników został wykorzystany, zarówno w formie docelowej, jak i zmodyfikowanej, przez urzędy statystyczne w Szwecji i Danii. Te dwie inicjatywy stanowią przykład wykorzystania osiągnięć projektu Meadow i dowodzą wykonalności podobnych badań nad zmianami organizacyjnymi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę