Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SUPPORT — Wynik w skrócie

Project ID: 31939
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Norwegia

Narodziny polityki w zakresie medycyny

Cenna baza danych obejmująca próby medyczne i ich wyniki pomaga decydentom z całego świata w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji na rzecz poprawy zdrowia obywateli.
Narodziny polityki w zakresie medycyny
Czy decydenci posiadają odpowiednią wiedzę, by podejmować właściwe decyzje dotyczące naszych systemów opieki zdrowotnej? Czy ich wiedza jest wystarczająca, by stawić czoło konkretnym kwestiom, takim jak zdrowie dziecka czy zdrowie matki? W ramach projektu finansowanego ze środków UE "Współpraca w zakresie wsparcia: Recenzje i próby na rzecz poparcia politycznego" (Support) stworzono wyjątkową bazę danych, która stanowi wsparcie na rzecz świadomego kształtowania polityki na wszystkich szczeblach.

Aby pomóc decydentom i władzom medycznym w całej Europie w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji, zespół projektu zgromadził niemal 200 streszczeń dotyczących istotnych kwestii zdrowotnych i opublikował je w Internecie. Streszczenia zawierają informacje w sprawie wyników kluczowych przeglądów medycznych, a także informacje na temat ich stosowalności i względów ekonomicznych, które ułatwią decydentom podejmowanie decyzji.

Zespół projektu opublikował 19 artykułów przedstawiających narzędzia poparcia dla decydentów, w których opisane zostały procesy gwarantujące prawidłową identyfikację, ocenę i wykorzystanie właściwych badań w procesie kształtowania polityki. Artykuły te tłumaczone są na język chiński, francuski, portugalski i hiszpański, by można było je wykorzystać nie tylko w Europie, ale także w Azji, francuskojęzycznej Afryce i Ameryce Łacińskiej. Są to regiony, w których właściwe decyzje dotyczące polityki w sprawie opieki zdrowotnej mają zasadnicze znaczenie dla poprawy dobrobytu i ratowania ludzkiego życia.

Inicjatywa Support zajęła się również wspieraniem krajów o niskich i średnich dochodach w podejmowaniu większej liczby badań medycznych i prób wysokogatunkowych. W jej ramach stworzono internetowe narzędzie zarządzania próbami lub oprogramowanie do opracowywania właściwego protokołu na potrzeby badań, uzupełniając je o materiały audiowizualne i przykłady. Projekt udostępnił również narzędzia programowe, aby pomóc w finansowaniu badaczy działających w terenie, jak również warsztaty dla zainteresowanych stron (decydentów, fundatorów, badaczy). Celem tych działań jest zmniejszanie ubóstwa, promowanie zrównoważonego rozwoju, zachęcanie do dobrego zarządzania oraz wspieranie gospodarek na całym świecie, w zgodzie z europejskimi wartościami i politykami w dziedzinie rozwoju.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę