Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GO-EUROMED — Wynik w skrócie

Project ID: 28386
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Niemcy

Przebudowa partnerstwa dla Morza Śródziemnego

Partnerstwo UE z krajami Morza Śródziemnego boryka się z problemami, które utrudniają postępy po obu stronach. W ramach prowadzonej ostatnio unijnej inicjatywy badano przyczyny tego stanu rzeczy oraz rozwiązania, które mogłyby poprawić współpracę.
Przebudowa partnerstwa dla Morza Śródziemnego
Partnerstwo eurośródziemnomorskie (EMP) zawiązano w 1995 r. w celu poprawy współpracy z krajami basenu Morza Śródziemnego w zakresie trzech głównych zagadnień ("koszyków") – dotyczących polityki i bezpieczeństwa, gospodarki i finansów oraz kwestii społeczno-kulturalnych. Obecnie jednak eksperci i politycy są zgodni co do tego, że partnerstwo nie spełniło pokładanych w nim oczekiwań i wzywają do debaty nad jego wadami i możliwymi rozwiązaniami.
W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Polityczna ekonomia zarządzania w partnerstwie eurośródziemnomorskim" (GO-Euromed) analizowano EMP w oparciu o jego funkcjonowanie jako ramy do negocjacji między członkami. Analizowano także rezultaty EMP pod kątem wyników politycznych i gospodarczych.

Badacze biorący udział w GO-Euromed wykazali, że większość problemów dotyczących EMP wynika z dużych różnic w priorytetach poszczególnych jego członków, gdzie każdy z krajów kieruje się własnymi interesami w sposób konkurencyjny i niezależny od innych państw. Współpraca w zakresie polityki i bezpieczeństwa przebiega powoli, ale dokonano pewnych postępów w koszyku gospodarczym i finansowym. Koszyk społeczno-kulturalny nie przyniósł oczekiwanego zwiększenia roli społeczeństwa obywatelskiego. Do pozytywnych aspektów należy zaliczyć fakt, że wszystkie strony zgodziły się nadać nowy impet współpracy w ramach Unii dla Śródziemnomorza (UPM) zawiązanej w 2008 r.

Przyczyny słabych postępów badacze upatrują w niezrównoważonych działaniach poszczególnych państw członkowskich UE, specyfice państw śródziemnomorskich oraz zasadach zdecydowanie faworyzujących UE. Poza tym mało prawdopodobne jest, by państwa arabskie, Izrael, Turcja i kraje Bałkanów Zachodnich, uzgodniły wspólne stanowiska, mimo że kraje arabskie mogłyby znacznie skorzystać na UPM.

Konieczne są postępy w pracach nad ustaleniem dokładnego zakresu działań różnych instytucji UPM oraz roli rządów w tych instytucjach. Państwa UE muszą oprzeć się pokusie kontrolowania całego procesu, ponieważ znaczące postępy nie będą możliwe, jeżeli partnerskie państwa Morza Śródziemnego (MPC) nie będą miały rzeczywistego głosu w podejmowaniu decyzji. Europa musi pamiętać, że UPM nie została stworzona w celu nakłaniania do reform politycznych, ale w celu zacieśnienia współpracy w konkretnych kwestiach.

W przyszłości UPM może nawet wprowadzić nowe dziedziny polityki tam, gdzie zawodziły wcześniejsze negocjacje dwustronne lub unijne. Europa powinna wysłuchać zaleceń autorów projektu GO-Euromed, aby osiągnąć jak najwięcej wzajemnych korzyści w ramach partnerstwa.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę