Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GLOMIG — Wynik w skrócie

Project ID: 28756
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Turcja

Nowe podejście do nowych trendów migracyjnych

Szybko postępujące zmiany w schematach globalnej migracji wymagają nowego podejścia do badań i metod kształtowania polityki w tym zakresie. Finansowana ze środków UE inicjatywa miała za zadanie pomóc w realizacji tego celu poprzez opracowanie platformy, która umożliwiłaby współpracę między interesariuszami z UE i krajów sąsiadujących.
Nowe podejście do nowych trendów migracyjnych
Charakter procesów migracyjnych uległ znaczącym zmianom – nie opiera się już na pojedynczym schemacie, według którego ludność migruje z mniej do bardziej rozwiniętych krajów. Te zmiany wymagają nowych strategii w zakresie badań nad migracją i metodami kształtowania polityki migracyjnej, które z(re)definiują i (prze)formułują skomplikowany charakter tych nowych ruchów migracyjnych, biorąc pod uwagę konieczne przeniesienie akcentu z aspektów ekonomicznych na kwestie związane z bezpieczeństwem.

Projekt "Globalna migracja ze wschodniego obszaru śródziemnomorskiego i Euroazji: wyzwania związane z bezpieczeństwem i prawami człowieka w Europie" (Glomig) miał na celu rozwinąć współpracę między krajami UE a krajami Międzynarodowej Współpracy (INCO) poprzez warsztaty, spotkania grup eksperckich oraz zalecenia dotyczące polityki związanej z globalną migracją. Partnerzy projektu przystąpili do realizacji tych celów, skupiając się przede wszystkim na propagowaniu i udoskonalaniu różnych podejść do tego zagadnienia – tych opartych na współpracy, analizie porównawczej i interdyscyplinarnej. Umożliwiło to współpracę pomiędzy stronami zainteresowanymi z UE, Rosji i Turcji oraz zachodnich krajów bałkańskich, Kaukazu i wschodnich krajów śródziemnomorskich. Głównym celem było wsparcie europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) za sprawą wspólnej platformy umożliwiającej wymianę poglądów, doświadczeń i wiedzy eksperckiej na temat migracji, a tym samym podkreślenie możliwości i wyzwań dla wszystkich zaangażowanych stron.

Dzięki projektowi Gloming udało się zawiązać współpracę między przedstawicielami środowisk akademickich, urzędnikami rządowymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych (NGO) i jednostek orzeczniczych oraz innymi zainteresowanymi stronami. Działania podejmowane w ramach projektu pozwoliły na zainicjowanie dyskusji poświęconej różnym perspektywom, zwłaszcza dla krajów wysyłających i przyjmujących ludność migrującą, jak i dla instytucji kontrolujących procesy migracyjne – oraz, oczywiście, samą ludność migrującą.

W prezentacjach i dyskusjach poświęconych artykułom dotyczącym polityki migracyjnej poruszono szereg zagadnień, takich jak ekonomiczne, polityczne i społeczne przyczyny i skutki migracji, prawa człowieka, bezpieczeństwo i demokracja, kwestie związane z płcią oraz rola formalnych i nieformalnych sieci w ruchach migracyjnych. Uczestnicy skupili się również na omówieniu metod służących zapobieganiu i zwalczaniu przemytu i handlu ludźmi.

Stworzenie wspólnej platformy pozwoliło również na przeformułowanie poglądów dotyczących migracji i ujęcie ich w nowe ramy, a także, dzięki wprowadzeniu nowych zagadnień i perspektyw, na dalszy rozwój badań poświęconych procesom migracyjnym. Najlepszym przykładem w tym zakresie jest rosnąca feminizacja migracji. Coraz więcej kobiet decyduje się na migrację w poszukiwaniu lepszych możliwości edukacyjnych, ekonomicznych lub społecznych.
Dwa obszerne tomy opracowań stworzonych w ramach projektu mają posłużyć jako narzędzie ułatwiające współpracę międzynarodową na rzecz większego wpływu przeprowadzanych analiz, jak również na rzecz promowania interdyscyplinarnych i multidyscyplinarnych badań i sposobów kształtowania polityki z uwzględnieniem różnych punktów widzenia reprezentowanych przez zainteresowane strony.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę