Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EVIA — Wynik w skrócie

Project ID: 28889
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Niemcy

W kierunku bardziej skutecznej polityki UE

Ocena skutków (IA) (lub inaczej ocena skutków regulacji, RIA) to metoda analizowania potencjalnych skutków środków politycznych przed ich wdrożeniem. Unijni badacze zajęli się problemem integracji procedur dotyczących IA w różnych państwach członkowskich, aby poprawić jakość polityki pod względem kosztów, korzyści i zrównoważenia.
W kierunku bardziej skutecznej polityki UE
Na ocenę IA zwykle składa się określenie danego problemu i środków politycznych wymaganych do jego rozwiązania, analiza możliwych skutków środków politycznych oraz przedstawienie rozwiązań pozwalających na skuteczną realizację celów polityki. W zależności od kraju i instytucji, przeprowadzaniem IA zajmują się różne organy. O ile w niektórych krajach UE rozszerzono analizy skutków np. o kwestie środowiskowe i zrównoważony rozwój, to często brak jest centralnej kontroli działań. Ponadto, słabością całego procesu jest taki podział zadań, w którym po zakończeniu oceny jej wyniki przekazywane są politykom, którzy wdrażają przygotowane instrumenty na drodze rokowań politycznych.

Niemożliwe jest stworzenie wszechstronnego narzędzia obejmującego oceny polityki we wszystkich państwach członkowskich; nie jest to zresztą pożądane. Ważne jest, aby państwa członkowskie realizowały różne cele i procedury dotyczące IA zgodnie z krajowymi priorytetami i procedurami wewnętrznymi.

Celem projektu "Ocena zintegrowanych ocen skutków" (EVIA) było poprawienie ogólnej jakości procesu tworzenia polityki poprzez takie działania, jak przesunięcie IA na wyższe szczeble organów regulacyjnych, wprowadzenie centralnej kontroli jakości oraz poprawa skuteczności administracyjnej dzięki integracji IA i udostępnianiu ogólnych informacji dotyczących opłacalności i potencjalnych korzyści.

Partnerzy projektu zaplanowali opublikowanie wyników EVIA w "Podręczniku oceny skutków", zawierającym podstawowe założenia i dane empiryczne dotyczące badań nad procedurami IA i praktykami stosowanymi przez państwa członkowskie UE. Podręcznik nie ma w założeniu przedstawiać ścisłych wytycznych dla ocen, ale być pomocą dla osób tworzących procedury IA. Przyjęcie zintegrowanego podejścia powinno zniwelować barierę między IA a twórcami polityki, którzy czerpią z tych badań, oraz umożliwić korzystanie z IA w całym procesie tworzenia polityki.

Podsumowując, wyniki projektu EVIA powinny ułatwić koordynację działań różnych organów, ujawniając jednocześnie konflikty celów i pozwalając na identyfikację optymalnych dla UE rozwiązań, wraz z uwzględnieniem kosztów i korzyści polityk nie tylko z perspektywy technicznej, ale i zrównoważonego rozwoju.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę