Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RICAFE2 — Wynik w skrócie

Project ID: 28942
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS

Zysk z unijnych innowacji – perspektywa długoterminowa

Inwestycje kapitałowe o podwyższonym stopniu ryzyka i finansowanie innowacyjnych firm ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia innowacyjności całej UE. Przeprowadzona niedawno przez finansowany ze środków UE zespół badawczy analiza wskazuje jednak, że zwiększenie środków przekazywanych tym firmom nie jest ani najlepszym, ani jedynym dostępnym rozwiązaniem.
Zysk z unijnych innowacji – perspektywa długoterminowa
Na relacje między finansowaniem kapitału podwyższonego ryzyka, innowacjami, wzrostem i konkurencyjnością UE ma wpływ wiele czynników. W ramach projektu "Wzajemne korzyści i przedsiębiorczość oparta na wiedzy w wymiarze regionalnym" (Ricafe2) przeprowadzono gruntowną analizę tych czynników i przygotowano zalecenia pozwalające pobudzić rozwój przedsiębiorstw europejskich, a tym samym poprawić pozycję UE na rynkach światowych.

Naukowcy dowiedli, że ulgi podatkowe dla podmiotów finansujących oraz, w szczególności, takie ulgi, które zmieniają się w miarę upływu czasu analogicznie do warunków rynkowych, stanowią zachęty mogące wspierać projekty z zakresu przedsiębiorczości. Oprócz tego, uproszczenie procedur i lepsze egzekwowanie zapisów umownych i przepisów prawa pozwala zmniejszyć ryzyko dotyczące finansowania. Ponadto, obowiązkowe szerokie ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej w sprawach patentowych może prowadzić do nadmiernej liczby sporów sądowych lub, odwrotnie, do niedostatecznej ochrony niektórych firm, co wskazuje na potrzebę stosowania skutecznych umów ubezpieczeniowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb innowatorów.

Autorzy Ricafe2 zajmowali się także rolą firm kapitału podwyższonego ryzyka (VC), które zapewniają początkowe finansowanie nowo powstałym przedsiębiorstwom. Firmy VC krytykuje się za nadmierne koncentrowanie się na wprowadzaniu innowacyjnych spółek na giełdę (w celu osiągnięcia zysku ze sprzedaży akcji), a nie na długoterminowej wartości przedsięwzięcia biznesowego. W porównaniu ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami, europejskie firmy VC bardziej ograniczają się do zawierania umów i są mniej aktywne, jeśli chodzi o monitorowanie ich realizacji, a także posiadają ograniczoną zdolność wybierania projektów podwyższonego ryzyka, stanowiących prawdziwą wartość dodaną firm innowacyjnych. Dlatego zwiększenie profesjonalizmu i przejrzystości unijnych firm VC może być dużo bardziej owocne pod względem stymulowania innowacji niż samo zwiększenie finansowania.

Jeśli chodzi o sektor publiczny, badacze wskazali na motywujące, uzależnione od wyników wynagrodzenie dla kierownictwa, niezależność od nacisków politycznych oraz przejrzyste wytyczne i polityki dotyczące inwestowania jako środki wspierające efektywne inwestycje kapitałowe o podwyższonym stopniu ryzyka, innowacje i wzrost.

Podsumowując, w ramach projektu Ricafe2 przeprowadzono wszechstronną analizę wpływu dostępności kapitału podwyższonego ryzyka oraz prawa i polityki publicznej na innowacje i wzrost, oraz przygotowano ważne zalecenia dotyczące zwiększenia europejskiej konkurencyjności pod względem innowacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę