Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PICCMAT — Wynik w skrócie

Project ID: 44148
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Belgia

Zmiana klimatu w rękach rolników

Naukowcy zbadali inicjatywy i zachęty mające uczynić rolnictwo bardziej przyjaznym dla środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, oraz udostępnili te informacje rolnikom.
Zmiana klimatu w rękach rolników
Rolnictwo znajduje się wyjątkowym położeniu – produkcja rolna jest bardzo wrażliwa na zmiany klimatu, a jednocześnie, paradoksalnie, odpowiada za znaczną część emisji gazów cieplarnianych (GHG), głównie metanu i tlenku azotu. Szacuje się, że w 2004 r. sektor rolnictwa odpowiadał za 50% emisji metanu w Europie. Praktyki gospodarstw rolnych będące źródłem GHG to między innymi emisje gazów pochodzących ze zwierząt gospodarskich, składowanie obornika i używanie nawozów, zarówno mineralnych, jak i organicznych.

Rolnictwo posiada jednak duży potencjał, aby zmniejszyć ten ślad węglowy. Jednym z najbardziej efektywnych pochłaniaczy dwutlenku węgla jest gleba, szczególnie po zastosowaniu takich praktyk, jak ograniczona uprawa czy uprawa roślin głęboko ukorzenionych. Należy też wymienić projekty, w których rolnicy nie sadzą upraw rolnych, takie jak nasadzenia leśne czy pozostawianie ziemi odłogiem, pozwalające na rozwój ekosystemów bogatych w dziką faunę i florę oraz na zmniejszenie emisji GHG.

Celem finansowanego ze środków UE projektu "Polityczne bodźce dotyczące technik ograniczających skutki zmiany klimatu" (Piccmat) było wspieranie określonych zmian gospodarowania gruntami w celu zmniejszenia emisji GHG. Aby osiągnąć ten cel, konieczne było zgromadzenie danych naukowych dotyczących tworzenie polityki, podniesienie świadomości rolników w zakresie strategii adaptacyjnych oraz wspieranie współpracy twórców polityki i naukowców.

Strona internetowa projektu oferuje wszystkim zainteresowanym stronom dostęp do wielu użytecznych informacji. Na stronie znajduje się baza danych z ponad 200 odniesieniami do technik ograniczania następstw zmian klimatu w rolnictwie. Znaleźć tu można także szereg ogólnoeuropejskich studiów przypadków opisujących bariery i trudności napotykane podczas wdrażania takich technik.

Rozpowszechnianie informacji jest prawdopodobnie głównym kluczem do sukcesu inicjatywy Piccmat. Na stronie zamieszczane są szczegóły dotyczące konferencji, polityki i metod adaptacyjnych oraz linki do dalszych informacji na temat instytucji i organizacji zajmujących się rolnictwem i zmianą klimatu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę