Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HAIR — Wynik w skrócie

Project ID: 501997
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Zintegrowane podejście do przewidywania ryzyka stwarzanego przez pestycydy

Coraz większa skala zastosowania pestycydów stwarza poważne problemy środowiskowe i zdrowotne. Europejska sieć podjęła tę kwestię poprzez opracowanie wskaźników, które przewidują zagrożenia związane z pestycydami.
Zintegrowane podejście do przewidywania ryzyka stwarzanego przez pestycydy
Problem pestycydów został szeroko zbadany, a ostatecznym celem tych badań było zidentyfikowanie ścieżek rozkładu, metabolitów oraz czasu niezbędnego do całkowitego zaniku danego związku w badanym przedziale ekologicznym. Testowanie pestycydów pod kątem skutków ubocznych występujących u organizmów niecelowych oraz czasu rozkładu stanowi zatem niezbędny krok w procesie zatwierdzenia substancji do użytku w rolnictwie. Zalecana moc dawki, jak również czas rozkładu takich substancji mogą zatem służyć za skuteczną miarę dawkowania i toksyczności.

Aby ułatwić ujednolicone podejście w całej Europie, finansowany ze środków UE projekt pod nazwą "Zharmonizowane wskaźniki środowiskowe ryzyka pestycydowego" (HAIR) miał na celu opracowanie wskaźników ogólnego ryzyka związanego z pestycydami. Konsorcjum połączyło multidyscyplinarną wiedzę specjalistyczną na temat użycia, wpływu środowiskowego oraz oddziaływania pestycydów na ekosystemy oraz ludzkie zdrowie w celu ustalenia ograniczeń istniejących podejść.

Członkowie projektu opracowali i ocenili udoskonalone wskaźniki, po czym wdrożyli je do narzędzia programowego. Narzędzie to umożliwiło przewidywanie ryzyka związanego z narażeniem zdrowia publicznego i ekosystemów na różne pestycydy. Wskaźniki miały zastosowanie na poziomie regionalnym, uwzględniającym lokalne warunki środowiskowe. Stworzono także bazy danych o glebie, klimacie, praktykach rolniczych, gruntach oraz użyciu pestycydów, jak również oceniono zagrożenia długotrwałe i poważne.

Działania podjęte w ramach projektu HAIR odzwierciedlają dążenie Europy do zastosowania zintegrowanego podejścia do identyfikacji ryzyka związanego z użyciem pestycydów. Wyniki badań zostały rozpowszechnione wśród zainteresowanych stron za pośrednictwem strony internetowej i warsztatów, które dodatkowo umożliwiły koordynację europejskich działań badawczych poprzez identyfikację luk.

Zasadniczo wskaźniki opracowane przez członków konsorcjum HAIR stanowią solidne narzędzie do oceny i monitorowania ogólnego ryzyka stwarzanego przez pestycydy. Ich prawidłowe stosowanie umożliwi zarządzanie zagrożeniami pestycydowymi, a także zapewni zrównoważony rozwój sektora rolnictwa w całej Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę