Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SWIFT-WFD — Wynik w skrócie

Project ID: 502492
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Francja

Lepsze metody kontrolne na rzecz lepszej jakości wody

Słuszne intencje wyrażone w ramowej dyrektywie wodnej (dyrektywa 2000/60/WE) mogą być zrealizowane wyłącznie przy wsparciu niezawodnych narzędzi. Kontrola, monitoring oraz tworzenie danych mieszczą się w tej kategorii oraz tworzą centralny punkt inicjatywy zakładającej wdrożenie dyrektywy na rzecz lepszej jakości wody w Europie.
Lepsze metody kontrolne na rzecz lepszej jakości wody
Decyzje podejmowane na podstawie nieprawidłowych informacji lub danych mogą mieć dalekosiężne skutki. Ma to zastosowane do szerokiego zakresu sytuacji i dziedzin badawczych; ma to równie wielkie znaczenie we wdrażaniu ramowej dyrektywy wodnej Komisji Europejskiej (WFD). "Klasyczne" analizy laboratoryjne oraz metodologie kontroli mają zasadnicze znaczenie dla wdrożenia WFD, na przykład w zakresie wykrywania przypadkowego zanieczyszczenia. Skuteczny monitoring WFD wymusza pokładanie zaufania w ustanowionych technikach pomiaru jakości, które udostępniają wiarygodne i przystępne dane.

Finansowany ze środków UE projekt "Metoda kontroli danych o wodzie na rzecz wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej" (SWIFT-WFD) miał na celu podjęcie tego aspektu wdrożenia dyrektywy w ścisłym powiązaniu z jakością wody. W drodze pilotażowych studiów przypadku w zakresie zarządzania dorzeczami, naukowcy zbadali potencjalny wpływ nowych urządzeń na procesy podejmowania decyzji oraz monitorowanie kosztów. Następnie przygotowali dokument najlepszych praktyk dla zainteresowanych stron, by pomóc im w wyborze najlepszych możliwości.

Sporządzono spis istniejących i wyłaniających się metod kontroli, by zapewnić dostęp do spójnych i wiarygodnych danych, umożliwiających przeprowadzenie międzynarodowych porównań. Członkowie projektu SWIFT-WFD dokonali przeglądu właściwych laboratoriów oraz istniejących narzędzi kontroli jakości do porównania współczesnego stanu wiedzy, jak również przeprowadzili próby terenowe w celu oceny miejscowych metod operacyjnych. Wyniki testów na zbiornikach posłużyły do stworzenia nowych protokołów i procedur dotyczących kontroli narzędzi sprawdzających i zapewnienia jakości.

Badacze opracowali i ocenili czułe i wyspecjalizowane bioczujniki, które zostały następnie zoptymalizowane w warunkach laboratoryjnych, a także zaprojektowali nowe narzędzia sprawdzające obecność docelowych zanieczyszczeń. Nowe metody sprawdzające oraz powstające narzędzia (SMET) spełniły cele projektu w zakresie możliwości wspomagania skutecznej selekcji środków odpowiadających na określone potrzeby. Spełnione zostały także kryteria dotyczące ograniczenia kosztów operacyjnych i środowiskowych.

W ramach promowania stosowalności wyników badań na rzecz tworzenia polityki, partnerzy projektu zorganizowali różnorodne wydarzenia, w tym dni demonstracji, warsztaty oraz wywiady z zainteresowanymi stronami. Chociaż propozycje projektu SWIFT-WFD prawdopodobnie zostaną wykorzystane w różnym stopniu w różnych krajach, inicjatywa okazała się sukcesem w zakresie rozpowszechnienia ważnych informacji wspierających działania monitorujące konieczne do osiągnięcia celów WFD, a także radykalnego zwiększenia świadomości społecznej na temat SMET.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę