Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RECONDES — Wynik w skrócie

Project ID: 505361
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Roślinność może pomóc w ratowaniu obszarów suchych

Zespół europejskich badaczy przyjął innowacyjne podejście do przeciwdziałania skutkom degradacji gleby, w ramach którego opracowano model oraz szereg wytycznych w kwestii zastosowania roślinności do ograniczania pustynnienia gleb w południowej części Europy.
Roślinność może pomóc w ratowaniu obszarów suchych
Celem projektu "Warunki rekultywacji i ograniczania występowania obszarów pustynniejących poprzez zastosowanie roślinności" (Recondes) było zbadanie, w jaki sposób można zastosować nowoczesne technologie do złagodzenia procesów pustynnienia. W ramach inicjatywy rozważano w szczególności zastosowanie roślinności na zagrożonych obszarach, po czym na podstawie wyników badań opracowano szereg wytycznych w kwestii warunków umożliwiających zrealizowanie tych zamierzeń. Badacze wzięli pod uwagę zmienność procesów geomorfologicznych oraz zależnych od działalności ludzkiej, mających znaczenie w przypadku pustynnienia i degradacji gleb.

Partnerzy projektu skoncentrowali się na północnej części basenu Morza Śródziemnego (tj. obszarze Europy południowej), narażonej na pustynnienie lub już nim dotkniętej. Prace w ramach projektu podzielono na kilka obszarów: tereny poddane ponownemu zalesianiu, tereny uprawne zasilane wodami opadowymi, tereny półnaturalne i opuszczone, zbocza wzgórz i żleby, doliny rzek i zlewiska.

Niezbędne było przede wszystkim dogłębne poznanie mechanizmów degradacji, a także określenie warunków krytycznych dla rekultywacji gleby oraz utrzymania jakości terenów i zdrowia ekosystemów.

Przegląd obszernej literatury z różnych dziedzin umożliwił lepsze poznanie mechanizmów degradacji. Pomógł również badaczom w określeniu warunków istotnych dla rekultywowania gleby lub utrzymania jakości terenów, a także zdrowia ekosystemu. Badacze zajęli się następnie oceną istniejących modeli koncepcyjnych oraz uzgodnieniem odpowiednich podstaw teoretycznych dla przeprowadzanych analiz.

W ramach projektu Recondes monitorowano na miejscu cechy hydrologiczne badanych zlewisk i z powodzeniem zastosowano opracowany przez zespół protokół pomiaru zmiennych. Wśród innych działań można wymienić badanie warunków przyrostu i przetrwania roślinności, analizowanie obrazów satelitarnych oraz pomiar wyników w zależności od różnego stopnia zagęszczenia i rozmieszczenia roślinności. Członkowie zespołu poddali ocenie wiele symulacji alternatywnych i opracowali szczegółowy model wprowadzania roślinności w zależności od cech terenu, takich jak występowanie tarasów oraz zmiany nachylenia.

Zgromadzono dane odniesienia dla poszczególnych lokalizacji pól, które zostały udostępnione w witrynie internetowej projektu, natomiast wyniki badań opublikowano w postaci książki. W tej publikacji można znaleźć informacje na temat podziału terenów na różne typu oraz zebrane aspekty cech i procesów dotyczących roślinności, poszczególnych roślin oraz gleb.

Działania podejmowane w ramach projektu Recondes oraz opracowane na ich podstawie wytyczne praktyczne dotyczące roślinności oraz alternatywnych prac inżynieryjnych, mogą pomóc w wyeliminowaniu zagrożenia wyjałowieniem terenów położonych nad Morzem Śródziemnym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę