Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CASCADE MINTS — Wynik w skrócie

Project ID: 502445
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Grecja

Czy możemy kształtować przyszłość instalacji energetycznych?

W ramach europejskiej inicjatywy wykorzystano modele do określenia najważniejszych czynników związanych z wydajnością przyszłych źródeł energii i do określenia obszarów, które umożliwiłyby w przyszłości osiągnięcie poprawy.
Czy możemy kształtować przyszłość instalacji energetycznych?
Bieżące globalne systemy energetyczne wiążą się z licznymi problemami, takimi jak zanieczyszczenia, uszczuplenie zasobów, obawy dotyczące bezpieczeństwa dostaw oraz zachowanie równowagi ekologicznej w zakresie produkcji energii elektrycznej. W celu wyprowadzenia tego systemu na ścieżkę większej równowagi ekologicznej, dziedzina badań i rozwoju (B&R) skupiła się na alternatywnych źródłach energii, takich jak wodór. Przyszłość gospodarki wodorowej zależeć będzie od postępu w zakresie zastosowań ogniw paliwowych, a także produkcji, konwersji i przechowywania wodoru.

Finansowany ze środków UE projekt "Porównanie studiów przypadku i opracowanie modeli energii na rzecz zintegrowanych systemów technologicznych" (Cascade MINTS) stanowił znaczący wysiłek w zakresie badań dotyczących ogniw paliwowych i technologii powiązanych z wodorem i ich zastosowaniami. Dodatkowo, konsorcjum zajęło się kwestiami związanymi ze strategiami na poziomie europejskim i globalnym, skupiając się szczególnie na nowatorskich, bardziej przyjaznych dla klimatu technologiach, takich jak wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS), odnawialne źródła energii i energia atomowa. Zbadano różne istniejące modele i studia przypadku, aby osiągnąć naukowy konsensus w kwestii wpływu polityk mających na celu zrównoważoną produkcję energii.

Systemy energetyczne oparte na wodorze mają umożliwić optymalne radzenie sobie z problemami związanymi z energią z paliw kopalnych, w tym z barierami społecznymi. Energię atomową uważa się natomiast za zależną od publicznej i politycznej akceptacji. Gdyby akceptacja i inwestycje nie stanowiły ograniczeń, energia atomowa mogłaby stanowić nawet 50% europejskiej energii z racji opłacalności i małej emisji zanieczyszczeń. Przewidziano, że nacisk powinien być kładziony na opracowywanie bezpieczniejszych reaktorów oraz na skrócenie czasu połowicznego rozpadu odpadów radioaktywnych.

Dokonanie analizy licznych scenariuszy dotyczących odnawialnych źródeł energii pozwoliło partnerom uczestniczącym w projekcie ustalić, że rola biomasy w obszarze energii rośnie. Jeśli chodzi o paliwa kopalne, gaz ziemny uważało się za dobre alternatywne źródło energii, zapewniające bezpieczeństwo dostaw. Technologia CCS, stosowana w systemach wykorzystujących zarówno wodór, jak i węgiel, została powiązana z niską dostępnością i publiczną akceptacją. Pomimo opłacalności i bezpieczeństwa dostępu, kwestie te stanęły na przeszkodzie szerokiej stosowalności.

W ramach projektu Cascade MINTS zebrano zespoły specjalistów z Europy zajmujące się różnymi dziedzinami w celu zbadania strategii, które mogłyby sprzyjać rozwojowi i wdrażaniu technologii związanych ze zrównoważonymi źródłami energii. W ramach projektu dostarczono przydatne informacje dotyczące strategii energetycznych, które mają wpłynąć na bieżące instalacje energetyczne i umożliwić przejęcie dominującej pozycji zajmowanej przez paliwa kopalne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę