Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Renowacja bałkańskiego ośrodka badawczego

Ochrona środowiska i konsumentów to dla większości krajów jedne z priorytetów w zakresie długofalowego zrównoważonego rozwoju. Laboratorium Ochrony Środowiska działające przy Uniwersytecie w Nowym Sadzie (UNS) prowadzi badania związane z wodą pitną i oczyszczaniem ścieków, monitorowaniem wody i osadów, remediacją gleby i oceną ryzyka.
Renowacja bałkańskiego ośrodka badawczego
Jednak z powodu wcześniejszej izolacji Serbii od międzynarodowej społeczności badawczej, w połączeniu z jej trudną sytuacją gospodarczą, laboratorium wymagało pilnej modernizacji zarówno w kwestii materiałów, zasobów ludzkich, jak i w kwestii wiedzy poprzez nawiązanie współpracy z europejskimi instytucjami. Aby poprawić sytuację, badacze pozyskali finansowanie ze środków UE na realizację projektu "Wsparcie na rzecz laboratorium zajmującego się ochroną środowiska przy wydziale naukowym Uniwersytetu w Nowym Sadzie jako centrum doskonałości w dziedzinie chemii środowiskowej i oceny ryzyka" (CECRA).

Badacze stworzyli Centrum Doskonałości w dziedzinie Chemii Środowiskowej i Oceny Ryzyka, podnosząc standard wyposażenia do prowadzenia analiz próbek środowiskowych. Zintensyfikowali działania szkoleniowe i podnieśli kompetencje badaczy CECRA poprzez zwiększenie udziału w przedsięwzięciach z zakresu europejskich badań i rozwoju technologii (RTD). Do zamierzeń projektu należało stworzenie bazy danych zanieczyszczeń środowiska, zwiększenie zrozumienia na temat czynników zanieczyszczających oraz ich wpływu na zasoby wodne oraz scharakteryzowanie zanieczyszczonych obszarów wodnych w krajach Bałkanów Zachodnich.

Finansowany przez UE projekt umożliwił podniesienie standardów w zakresie technologii i zasobów ludzkich w Laboratorium Ochrony Środowiska przy UNS i z powodzeniem przyspieszył współpracę z europejskimi partnerami. Dodatkowo przyczynił się do zwiększenia świadomości publicznej w odniesieniu do kwestii środowiskowych w wyniku rozmaitych działań upowszechniających, jak choćby portal internetowy dla badaczy, studentów, decydentów i opinii publicznej.

Dzięki temu laboratorium jest teraz dobrze przygotowane do przyszłego wykorzystania badań związanych ze zrównoważonym rozwojem w dziedzinie wody i innych zasobów. Umożliwianie krajom podejmowania wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju z całą pewnością wywrze pozytywny wpływ na poszczególnych obywateli, kraje sąsiadujące i światową gospodarkę.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę