Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wspólnymi siłami wszyscy podążamy naprzód

Kraje byłego bloku sowieckiego, tak zwane nowe niepodległe państwa (NIS), posiadają potężny kapitał ludzki w dziedzinie badań i rozwoju (B&R), który jest w dużej mierze niewykorzystany. Inicjatywa finansowana ze środków UE zlikwidowała lukę między NIS a UE, promując współpracę naukową i uławiając dostęp do finansowania.
Wspólnymi siłami wszyscy podążamy naprzód
Wcześniejsza izolacja NIS od UE odpowiadała za niedostateczną wiedzę na temat partnerstwa i możliwości finansowania ze środków UE oraz ograniczony dostęp do nich. Projekt "Wzmacnianie współpracy między europejską przestrzenią badawczą a NIS" (Eranis) powstał, aby promować udział czterech nowych niepodległych państw (Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy) w siódmym programie ramowym UE (7PR) poprzez mentoring i współpracę ze strony państw członkowskich UE w oparciu o wspólne interesy badawcze i mocne strony.

Na początek badacze przeprowadzili badania porównawcze w każdym z partnerskich NIS, aby określić dwa obszary 7PR dla każdego z krajów o największym potencjale w dziedzinie B&R. Następnie ocenili odpowiadające im sektory w każdym z krajów, aby ocenić poprzednie działania badawcze, obecny stan B&R oraz konkretne kompetencje głównych instytucji naukowych.

W ramach projektu Eranis przeprowadzono trzy cykle warsztatów obejmujących tematy związane z przygotowaniem projektu do realizacji, budowaniem partnerstwa, opracowaniem budżetu i zarządzaniem projektami. Po warsztatowych działaniach szkoleniowych badacze zorganizowali wydarzenie na wielką skalę obejmujące pośrednictwo, które skupiało się na czterech priorytetach tematycznych 7PR określonych podczas badań porównawczych: Biogospodarka oparta na wiedzy (KBBE); Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK); Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne (NMP) oraz Energia.

Celem było umocnienie sieci kontaktów między partnerami z NIS i UE w celu wspólnego sporządzania i składania wniosków w przyszłości. W rzeczywistości, w wyniku konsultacji i działań szkoleniowych w ramach projektu Eranis złożono wiele propozycji projektów w ramach 7PR. Internetowa baza danych rejestracyjnych nadal stanowi efektywne narzędzie do wyszukiwania partnerów do przyszłych projektów.

W ten sposób projekt Eranis znacząco zwiększył świadomość po stronie NIS w zakresie finansowania ze środków 7PR i usprawnił współpracę międzynarodową. Wyniki z pewnością będą miały pozytywny wpływ na jakość międzynarodowych B&R, potwierdzając słuszność starego porzekadła, które mówi, że wspólnymi siłami wszyscy podążamy naprzód.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę