Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IMAGINE — Wynik w skrócie

Project ID: 503549
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Mierzenie i sporządzanie map na rzecz lepszych planów działania w kwestii hałasu

Pomiar i obliczanie emisji hałasu nie należy to łatwych zadań. W ramach projektu finansowanego przez UE udoskonalono metody w tym zakresie w sposób, który także oferuje lepsze planowanie przyszłych działań.
Mierzenie i sporządzanie map na rzecz lepszych planów działania w kwestii hałasu
Produkcja strategicznych map hałasu, wymaganych przez europejską dyrektywę w sprawie hałasu w środowisku (dyrektywa 2002/49/WE), musi obejmować hałas ze wszelkich większych źródeł, takich jak działalność przemysłowa, lotniska, linie kolejowe i drogi główne. Celem projektu Harmonoise była poprawa metod oceny i zarządzania dwoma ostatnimi źródłami, a na jego podstawie powstał projekt "Ulepszone metody oceny generycznego wpływu hałasu w środowisku" (Imagine) obejmujący hałas lotniczy i przemysłowy. Celem opracowanych baz danych na temat źródeł hałasu jest łatwe wdrożenie tych metod we wszystkich państwach członkowskich, po oparciu planów działania w sprawie hałasu na strategicznych mapach hałasu.

Wykorzystanie metodologii Harmonoise do opracowania metod prognozowania w zakresie źródeł hałasu lotniczego i przemysłowego wymagało przygotowania zmodyfikowanych modeli tych źródeł hałasu. W przypadku obu projektów doprowadziło to do wspólnej metody oceny, która mogłaby ostatecznie zostać przyjęta do strategicznego sporządzania map zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie.

Projekt Imagine rozszerzył metodę propagacji projektu Harmonoise o praktyczne zastosowanie i opracował stopniową metodę definiowania występowania warunków meteorologicznych niezbędnych do określania poziomów krótkoterminowych, na podstawie których mogą być obliczane i określane długoterminowe uśrednione poziomy hałasu. Sprawozdanie "Wytyczne w sprawie użytkowania modeli ruchu w sporządzaniu map hałasu i planowaniu działań w tym zakresie" pozwala na produkcję dokładniejszych danych ruchu przy użyciu modelu ruchu, a w związku z tym może pomóc władzom i konsultantom zarówno w dziedzinie sporządzania map hałasu, jak i planowania działań w tej kwestii. Dla obu kwestii podane są odrębne wytyczne.

Udoskonalony model kolejowy przyjmuje połączenie chropowatości kół i torowiska za główny parametr hałasu kolejowego, oferując duże udoskonalenia w zakresie dokładności modelowania. Udoskonalenia dotyczące modelu i podziału podźródeł hałasu zaowocowały również powstaniem cennego narzędzia do planowania działań, jako że mogą być zastosowane efekty łagodzenia hałasu.

W przypadku przemysłu, ogólna znajomość źródła nie wystarczy; musi istnieć możliwość pomiaru źródła, działania bowiem różnią się w zależności od przedsiębiorstwa. Działania w ramach projektu przyniosły szereg możliwości pomiarowych do uzyskania poziomów mocy dźwięku generowanych przez obszary i urządzenia, natomiast baza źródeł SourcedB dostarczyła szerokiego zakresu źródeł hałasu w oparciu o pomiary lub formuły.

Model hałasu lotniczego projektu Imagine to model propagacji źródła oferujący znacznie dokładniejszą analizę; uwzględnia on bowiem czynniki wcześniej nie brane pod uwagę, takie jak udział źródeł dźwięku w postaci silników, wentylatorów, dysz i efektów aerodynamicznych.

Metody pomiaru i obliczeń opracowane przez projekt Imagine są zharmonizowane od kątem hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego, i znacznie wzbogacają tym samym dostępne obecnie metody. Postępy poczynione w ramach projektu utorują drogę do obniżenia emisji hałasu i zwiększenia skuteczności przyszłych działań na rzecz ochrony członków określonych społeczności przez narażeniem na hałas.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę