Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IPDEV — Wynik w skrócie

Project ID: 503613
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Ochrona wyjątkowego rolnictwa Europy

Europejski przemysł produkcji żywności i przemysł rolny może stać się bardziej konkurencyjny, jeżeli skupi się na wyjątkowości swoich produktów lokalnych i bioróżnorodności, i będzie je chronić.
Ochrona wyjątkowego rolnictwa Europy
Prawa własności intelektualnej (IPR) obejmują patenty, znaki towarowe i prawa autorskie, stanowiące wyłączne, chronione prawnie prawa osób i przedsiębiorstw. Mają one fundamentalne znaczenie dla stymulowania wzrostu, innowacji i konkurencyjności w UE, i mogą być inteligentnie stosowane w sektorze rolno-spożywczym.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Wpływ przepisów IPR na zrównoważony rozwój" (IPDEV) badano skutki przepisów dotyczących praw własności intelektualnej na wzrost gospodarczy, inwestycje, ochronę środowiska, bioróżnorodność, kwestie społeczne i rozwój obszarów wiejskich. Projekt jest źródłem ważnych wniosków, na przykład dotyczących szybko zmieniających się warunków politycznych i gospodarczych w kontekście środowiska naturalnego UE. Autorzy podkreślili problem dezaktualizacji koncepcji dotyczących samowystarczalności żywnościowej, kwestię wyzwań związanych z dopłatami rolniczymi oraz potrzebę uaktualnienia wymogów środowiskowych w rolnictwie.

Uczestnicy IPDEV przyglądali się także wadom uprzemysłowionego rolnictwa (np. choroba szalonych krów), wyludnieniu obszarów wiejskich, zanikaniu drobnego rolnictwa i innym ważnym problemom. Oprócz tego, analizowano słabnącą konkurencyjność Europy względem Ameryki Północnej i krajów rozwijających się oraz możliwość produkcji biopaliw jako alternatywy.

Na zakończenie, autorzy projektu IPDEV zalecili, aby budować siłę UE w oparciu o wyspecjalizowane produkty, w tym produkty organiczne i wspierane przez wskaźniki geograficzne (GI). Produkty GI pozwalają zwiększyć konkurencyjność dzięki wyższym cenom związanym z unikatowymi i tradycyjnymi produktami lokalnymi, a tym samym utrzymać żywotność i różnorodność rynku. Podsumowując, ochrona GI produktów, tj. produkowanie i sprzedawanie ściśle zdefiniowanych i/lub certyfikowanych produktów objętych prawami własności intelektualnej, może być kluczowa dla wzmocnienia konkurencyjności rynku unijnego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę