Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NATAC — Wynik w skrócie

Project ID: 503762
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Austria

Zostać obywatelem UE

Aby zapewnić stabilność i spójność Europy, konieczne jest uproszczenie i uczynienie bardziej przejrzystymi procedur uzyskiwania obywatelstwa unijnego przez długoterminowych imigrantów.
Zostać obywatelem UE
Obywatelstwo jest tym czynnikiem, który wiąże jednostkę z państwem i społecznością. Jako jedno z praw człowieka, obliguje ono państwo do troszczenia się o interesy jednostki. W UE obywatelstwo uprawnia do korzystania z określonego zbioru praw obowiązujących we wszystkich państwach członkowskich i przekłada się na lepszą jakość życia.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Uzyskiwanie obywatelstwa w państwach członkowskich UE: zasady, praktyki i zmiany ilościowe" (NATAC) analizowano wyzwania, przed jakimi stają imigranci, którzy chcą uzyskać obywatelstwo UE. W projekcie założono, że obywatelstwo powinno być automatyczne dla imigrantów w trzecim pokoleniu. Jego uzyskiwanie należy także ułatwić imigrantom drugiego pokolenia oraz osobom, które urodziły się za granicą, ale dorastały w danym kraju, czyli tzw. "pokoleniu 1,5".

Uczestnicy NATAC przedstawili dobre praktyki unijne, takie jak wymóg maksymalnie pięciu lat zamieszkania w danym kraju, brak obowiązku zrzeczenia się wcześniejszego obywatelstwa oraz objęcie zasadami przyznawania obywatelstwa wszystkich obywateli bez względu na wysokość dochodu. Badacze przestrzegli jednak przed wymogami, które wykluczają zbyt wiele osób, podkreślając jednocześnie znaczenie podstawowych umiejętności językowych jako środka ułatwiającego integrację.

Zalecili też ułatwienie dostępu do obywatelstwa uchodźcom, bezpaństwowcom, współmałżonkom imigrantów oraz nieletnim. Co ważne, zalecenia te dotyczyły także wyeliminowania zbyt wysokich opłat i obowiązku przedstawiania oficjalnych dokumentów, a także wprowadzenia określonych terminów rozpatrywania wniosków. Uczestnicy projektu podkreślili, że rozpatrywaniem wniosków powinni zajmować się pracownicy służby cywilnej oraz że odpowiedzi odmowne powinny być wydawane zgodnie z prawem i na piśmie. Wezwano także władze publiczne do współpracy z organizacjami imigranckimi, aby pomóc imigrantom w składaniu wniosków i doskonaleniu kompetencji językowych.

Zachęcając imigrantów do zdobycia obywatelstwa, państwa UE mogą wspierać solidarność i włączenie społeczne wszystkich mieszkańców. Prawidłowo przeprowadzone zmiany w prawodawstwie pomogą zapewnić większą spójność społeczną i lepsze warunki życia w całej UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę