Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Modernizacja systemu finansowania badań

Opracowano zalecenia mające pomóc decydentom usprawnić systemy finansowania w zakresie badań i rozwoju, czego celem jest promowanie innowacyjności w obrębie UE.
Modernizacja systemu finansowania badań
Innowacyjność w sektorze badań i rozwoju jest podstawą opartej na wiedzy gospodarki europejskiej. W ostatnich latach europejscy decydenci zwracali na nią szczególną uwagę. Finansowany ze środków UE projekt "Tworzenie i udoskonalanie sposobów wspierania polityki badań i rozwoju technologicznego oraz wydatków publicznych" (BIS-RTD) pomógł w zdefiniowaniu i upowszechnieniu dobrych praktyk, co z kolei pomogło w rozwoju innowacyjności w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego. Aby ułatwić popularyzację tych dobrych praktyk, w ramach projektu powstała platforma umożliwiająca współpracę między różnymi regionami Europy.

Badając przeszkody ograniczające rozwój innowacyjności, uczestnicy projektu odkryli, że partie polityczne nie wspierały innowacyjności we właściwy sposób, tzn. nie rozdzielano dotacji tak, aby budować społeczeństwo oparte na wiedzy. Przyczyną był brak zrozumienia ze strony polityków co do związku między konkurencyjnością a finansowaniem badań i rozwoju technologicznego.

Oprócz tego stwierdzono, że również społeczności badawcze nie radzą sobie ze wspieraniem i promowaniem finansowania badań i rozwoju technologicznego, zwłaszcza w porównaniu z mediami i zainteresowanymi stronami ze środowisk rządowych. Sformułowane w ramach projektu zalecenia obejmowały – poza zwiększeniem dotacji – udoskonalenie systemów finansowania w taki sposób, aby cechowały się one stosowalnością, promowały jakość i wspierały dążenia do doskonałości. Realizacja tych zaleceń wymaga gruntownego przeglądu systemów finansowania oraz zwiększonego zaangażowania zainteresowanych stron ze środowisk korporacyjnych.

Dlatego też uczestnicy projektu BIS-RTD opracowali zalecenia dotyczące sposobów udoskonalenia systemu finansowania badań i rozwoju technologicznego oraz powiązanych z nimi strategii komunikacyjnych. Za cel końcowy przyjęto udzielenie pomocy decydentom i innym zainteresowanym stronom w kwestii opracowania skuteczniejszych systemów finansowania badań i rozwoju technologicznego. Sformułowane zalecenia razem z innymi przydatnymi informacjami zostały opublikowane na stronie internetowej projektu, co pomoże zainteresowanym stronom w usprawnieniu systemów finansowania.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę