Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Usprawnienie polityki przyspiesza transfer wiedzy

Dzięki współpracy regionalnej i zaleceniom dotyczącym kształtowania polityki łatwiej jest teraz wykorzystać w obrębie UE wyniki badań i innowacji.
Usprawnienie polityki przyspiesza transfer wiedzy
Sukces gospodarczy UE opiera się przede wszystkim na badaniach, rozwoju i innowacjach, ale również na tym, jak przekłada się to na produkty, usługi, przemysł oraz handel. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Koordynacja polityk badań, rozwoju i innowacji a ich spójność z innymi politykami w nowych państwach członkowskich" (Cognac) było wsparcie procesu kształtowania polityki w kwestii pobudzania gospodarki opartej na wiedzy i wywierania korzystnego wpływu na dalszą działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną.

Uczestnicy projektu Cognac badali metody analizy i porównywania procesów funkcjonujących w ramach polityk badań, rozwoju i innowacji w różnych krajach i regionach Europy. Aby pomóc w harmonizacji polityk badawczych w obrębie całej UE, zestawiono i sprawdzono informacje pochodzące z różnych regionów zaangażowanych w projekt.

Przygotowano międzynarodowy katalog zawierający priorytety dotyczące tworzenia polityk. Zdefiniowano w nim obowiązki i przedstawiono zalecenia w kwestiach przenoszenia dobrych praktyk i wzmacniania cyklu podejmowania decyzji politycznych. Zalecenia obejmowały ramy prawne i różne systemy innowacyjności właściwe dla każdego regionu. Zalecenia zostały sklasyfikowane według hierarchii (szczebel regionalny, krajowy i europejski), co miało ułatwić dostęp i możliwości wdrożenia przez zainteresowaną stronę.

Jeśli chodzi o zalecenia na szczeblu regionalnym, zarekomendowano regionom utworzenie konkretnych kanałów umożliwiających dostęp do szczebli krajowych i europejskich. Jeśli chodzi o zalecanie na szczeblu krajowym, uczestnicy projektu Cognac opowiedzieli się za osiągnięciem regionalnej spójności poprzez działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, zaznaczyli również, że rządy krajowe powinny należycie dbać o interesy regionalne. Co do zaleceń na poziomie UE, zaproponowano usprawnione zarządzanie informacjami dotyczącymi inicjatyw regionalnych, zwłaszcza w odniesieniu do tworzenia projektów oraz wdrażania i monitorowania działań.

Oprócz tego w ramach projektu opracowano plan działania, który może być wykorzystany do udoskonalenia współpracy między regionami, co poprawi regionalną innowacyjność. Dzięki temu planowi partnerzy projektu i wszystkie zainteresowane strony poznali sposoby na wdrożenie zaleceń i wniosków umożliwiających skuteczniejszą wymianę wiedzy, sprawniejsze tworzenie polityk i wspieranie w tym zakresie nowych państw członkowskich.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę