Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FEED - SEG — Wynik w skrócie

Project ID: 43077
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Austria

Ogólnoeuropejska inicjatywa dla bezpieczniejszej paszy dla zwierząt

Kontrole standaryzacyjne są w Europie uważane z priorytet w odniesieniu do paszy dla zwierząt. W ramach tej inicjatywy zakończono właśnie projekt UE, który zakładał poważny przegląd przepisów dotyczących paszy oraz praktyk realizowanych w państwach członkowskich.
Ogólnoeuropejska inicjatywa dla bezpieczniejszej paszy dla zwierząt
Zanieczyszczone pasze są szkodliwe dla zdrowia zwierząt, a wpływ nieczystości i toksyn może potęgować się wraz z kolejnymi etapami w łańcuchu pokarmowym, co ma negatywny wpływ na jakość żywności dla konsumenta. W dążeniu do wypełnienia luk między wieloma projektami badawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa w zakresie pasz, zrealizowano projekt "Zdrowa pasza dla bezpieczeństwa – upowszechnianie wyników finansowanych przez UE badań dotyczących jakości pasz" (FEED-SEG), w ramach którego zorganizowano multidyscyplinarny zespół naukowców i ekspertów przemysłowych.

Ogólnymi celami konsorcjum FEED-SEG było przygotowanie rekomendacji dla polityki dotyczącej zawartości i bezpieczeństwa pasz oraz wskazanie najbardziej obiecujących kierunków badań w celu poprawy jakości paszy. Przykładem bardziej naglących kwestii, jakimi zajęto się w ramach programu FEED-SEG, była identyfikacja alternatyw dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu.

Współpraca i wymiana informacji mają ułatwić zajmowanie się takimi kwestiami jak pozostałości, zanieczyszczenia, patogeny, antybiotyki i stymulatory wzrostu. Dysponując tymi informacjami, organy regulacyjne będą w stanie w łatwiejszy sposób ustanawiać ogólnoeuropejskie progi dotyczące zanieczyszczeń w ogóle.

Kluczowym elementem projektu było badanie, w ramach którego miał zostać dokonany przegląd poziomu badań oraz aktualne opracowanie wytycznych we wszystkich państwach członkowskich UE oraz stowarzyszonych krajach kandydujących (ACC). Wyniki badania pokazują, że w zależności od kraju istnieją znaczne różnice w polityce dotyczącej pasz. Innym ważnym problemem jest brak placówek laboratoryjnych w niektórych krajach UE, w których byłoby możliwe wykrywanie zanieczyszczeń paszy, zwłaszcza w paszach przywożonych z innych krajów. Negatywny wpływ tych czynników jest potęgowany przez niejednokrotnie niewystarczający poziom finansowania badań w różnych krajach.

W ramach programu FEED-SEG opracowano szereg istotnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w zakresie pasz dla zwierząt. Przypuszcza się, że najważniejsze może być ujednolicenie systemów kontroli jakości oraz oceny ryzyka. Wdrażanie procedur Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) i Analizy Zagrożeń i Krytycznego Punktu Kontroli (HACCP) wyeliminuje na przykład konieczność sprawdzenia każdej próbki.

Znalezienie rozwiązań z zakresu finansowania, a także jasna i przejrzysta krajowa strategia bezpieczeństwa żywności i paszy, jak również bardziej zharmonizowane prawodawstwo przejdą długą drogę, zanim uda się wyeliminować anomalie w europejskiej polityce dotyczącej pasz. Może to być dobra wiadomość nie tylko dla branży rolniczej, ale także dla bezpieczeństwa konsumentów i żywności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę