Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NANOROADMAP — Wynik w skrócie

Project ID: 505726
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Włochy

Prognozowanie przyszłości nanotechnologii

W ramach europejskiej inicjatywy stworzono plan prognozowania potencjalnych zastosowań nanotechnologii do roku 2014.
Prognozowanie przyszłości nanotechnologii
Nanotechnologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, znajdująca zastosowanie w wielu dyscyplinach, w tym w medycynie, energetyce i materiałoznawstwie. Jak w przypadku większości zastosowań technologicznych, postęp polegający na przejściu z bieżącego do przyszłego stanu wiedzy technologicznej wymaga zrozumienia potrzeb dotyczących zastosowań i dokładnego mapowania procesu w celu zmaksymalizowania korzyści.

Głównym celem finansowanego ze środków UE projektu "Technologiczne mapy drogowe do roku 2014 dla nanonauki i nanotechnologii w systemach materiałowych, zdrowotnych i medycznych oraz energetyce" (Nanoroadmap) było prognozowanie i identyfikacja możliwości zastosowań nanotechnologicznych w sektorach materiałowych, medycznych i energetycznych. Cel ten został zrealizowany poprzez opracowanie technologicznych map drogowych dla każdego sektora zastosowań. Będą one obejmowały przyszłe lata aż do roku 2014.

Pierwsza część projektu poświęcona była ocenie bieżącej sytuacji technologicznej i potencjalnych zastosowań, wskazaniu ekspertów oraz określeniu instrumentów niezbędnych do przeprowadzenia właściwych działań. Partnerzy projektu przeanalizowali wszelkie dostępne informacje, by stworzyć globalny obraz aktywności w dziedzinie nanotechnologii. Dane badawcze pokazały, że działania nanotechnologiczne skoncentrowane były głównie w publicznych instytutach badawczych, jednak przemysł – zarówno duże, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) – wykazuje coraz większe zaangażowanie.

Podczas drugiej fazy projektu Nanoroadmap konsorcjum przygotowało mapy drogowe, zrealizowało działania rozpowszechniające, przeprowadziło dyskusje i zebrało opinie zwrotne. W ramach wyboru przyszłych wymogów uwzględnionych w każdej mapie drogowej, partnerzy konsorcjum oparli się na takich kryteriach jak stopień innowacji, oczekiwany postęp technologiczny, znaczenie i pozytywny wpływ na ludzkie życie. Uwzględniono fundamentalne badania w nanonauce, modelowanie komputerowe oraz narzędzia internetowe, rozwój produkcji, potencjał współpracy i edukację.

Panel złożony 230 ekspertów zastosował podejście delfickie, by ostatecznie stworzyć 4 mapy drogowe dla każdego sektora, które zostały opisane w syntetycznym raporcie. Wyniki projektu wskazały, że do pełnego wykorzystania korzyści wynikających z nanotechnologii pozostało jeszcze wiele lat.

Podsumowując, w ramach projektu Nanoroadmap określono bieżącą sytuację w dziedzinie nanotechnologii w Europie oraz opracowano prognozy potencjalnych zastosowań nanotechnologii w bliskiej przyszłości. Wyniki projektu wskazują, że wprowadzenie na rynek wielu uwzględnianych zastosowań nie nastąpi przed rokiem 2014.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę