Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NEEDS — Wynik w skrócie

Project ID: 502687
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Włochy

Ujawnienie kosztów energii i korzyści

Europejskie konsorcjum przeprowadziło wielokryterialną analizę zewnętrznych efektów technologii energetycznych na środowisko i społeczności.
Ujawnienie kosztów energii i korzyści
Na przestrzeni lat wiele wysiłku włożono w próby oszacowania wartości pieniężnej, wiążącej się z wpływem przemysłu energetycznego na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Te pozytywne i negatywne efekty, określane mianem efektów zewnętrznych, objawiają się, gdy strony trzecie nie otrzymują rekompensaty lub zysku finansowego. Identyfikacja efektów zewnętrznych dla debiutujących technologii energetycznych jest ważna z punktu widzenia kształtowania polityki środowiskowej, podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz podatkowych, a także zwiększania świadomości pośród zainteresowanych stron.

W ramach Szóstego programu ramowego UE (FP6) powstał projekt o nazwie "Nowe badania w dziedzinie szacowania kosztów zewnętrznych" (NEEDS), dotyczący systemów energii zrównoważonej. Nadrzędnym celem projektu było oszacowanie bezpośrednich i zewnętrznych kosztów oraz profitów, związanych z polityką energetyczną i przyszłymi systemami energetycznymi, zarówno dla pojedynczych krajów, jak i dla całej UE. Projekt ten w szczególności dążył do wzbogacenia aktualnego stanu wiedzy na temat oceny cyklu życia (LCA) technologii energetycznych oraz oceny efektów zewnętrznych powiązanych z produkcją, transportem, konwersją i eksploatacją energii.

Opracowano wskaźniki ilościowej oceny ryzyka dla zagrożeń związanych z technologiami energetycznymi przewidywanymi na rok 2050, w oparciu o Bazę danych o wypadkach związanych z technologiami energetycznymi (ENSAD) opracowaną przez PSI. Baza danych ENSAD umożliwiła wszechstronną analizę zagrożeń nie tylko w odniesieniu do elektrowni, ale z uwzględnieniem całego łańcucha energetycznego. Konsorcjum zaproponowało wstępny zestaw kryteriów i wskaźników gospodarczych, środowiskowych oraz społecznych.

Dążąc do zbadania wpływu poważnych wypadków na ekosystem, projekt wykorzystał wskaźniki środowiskowe, takie jak przypadki wycieku węglowodorów do środowiska i skażenia radioaktywnymi izotopami. W zakresie wpływu na środowisku partnerzy projektu wykorzystali dane dotyczące śmiertelności i maksymalnej liczby zgonów, celem oszacowania wagi wypadków związanych z technologiami energetycznymi. Wyniki wskazały, iż liczby zgonów były najniższe w przypadku energii jądrowej, średnie w przypadku nowych technologii odnawialnych i najwyższe w przypadku systemów wykorzystujących paliwa kopalne. W zakresie maksymalnej liczby skutków powyższe proporcje dla energii jądrowej i technologii odnawialnych uległy zamianie, natomiast technologie wykorzystujące paliwa kopalniane pozostały na poziomie średnim. W celu oszacowania zagrożenia ze strony ataków terrorystycznych i ich wpływu na konkretne technologie zastosowane zostały dodatkowe wskaźniki społeczne.

Wskaźniki ryzyka zagrożeń wskazane w projekcie NEEDS i w wyniku przeprowadzenia wielokryterialnej analizy (MCA) – w połączeniu z opiniami pozyskanymi od interesariuszy – pozwoliły uzyskać wartościowe informacje i wyciągnąć wnioski w zakresie oszacowywania i oceny technologii generowania elektryczności. Wdrożenie wyników pracy nad projektem umożliwi zwiększenie świadomości, akceptacji i wykorzystania danych dotyczących efektów zewnętrznych w zakresie formułowania przepisów odnoszących się do nowych technologii energetycznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę